Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 43, 2021

Voorstel programma Leven over Re-integratienota "Iedereen telt mee".

Het college besluit:

  1. Het college besluit de re-integratienota “Iedereen telt mee” vast te stellen.
  2. Het college besluit de raad voor te stellen om in te stemmen met de re-integratienota “Iedereen telt mee”.

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht stand van zaken beheerplan speelvoorzieningen.

Het college besluit het raadsbericht betreffende beheerplan speelvoorzieningen aan de raad te sturen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Notitie expeditie verkeer centrum en beantwoording brief heren Wahlen en Kalf.

Het college besluit

  1. Bijgevoegd raadsbericht en bijbehorende bijlagen in handen te stellen van de gemeenteraad.
  2. In te stemmen met de notitie expeditie verkeer dorpscentrum Uithoorn d.d. 30-9-2021.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen de afwijzing van de aanvraag om een individuele inkomenstoeslag ingevolge de Participatiewet.

Het college besluit:

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
  2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar inzake het besluit van 20 januari 2021 tot het verlenen van een exploitatievergunning voor Gasterij De Kwakel Vuurlijn 78 te De Kwakel.

De burgemeester besluit:

  1. Het bezwaar van ARAG rechtsbijstand van 18 februari 2021, namens de heer Dekker en mevrouw Van der Vegt-Dekker, wonende aan het adres Vuurlijn 76ate De Kwakel, ontvankelijk en gegrond te verklaren ten aanzien van de sluitingstijd en voor het overige ongegrond te verklaren.
  2. In het bestreden besluit de sluitingstijd conform de voorschriften uit de APV aan te passen tot 01.00 uur in plaats van 01.30 uur en voor het overige in stand te laten.
  3. Een proceskostenvergoeding toe te kennen.
  4. Bezwaarmaker en vergunninghouder van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.