Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 42, 2021

Voorstel programma Wonen en Werken over Koop-/realisatieovereenkomst (KROK) nieuw politiekantoor Koningin Maximalaan te Uithoorn.

Het college besluit het verslag/de besluitenlijst vast te stellen.

 1. De gemeenteraad voor te stellen af te zien van het inbrengen van wensen en bedenkingen met betrekking tot de koop-/realisatieovereenkomst nieuwbouw politiebureau te Uithoorn tussen de Rechtspersoon met Wettelijke Taak Politie (RWT) en de gemeente Uithoorn (bijlage 1) en bijlagen conform bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit (bijlage 2 en 3).
 2. Indien de gemeenteraad instemt met het voorstel om af te zien van het inbrengen wensen en bedenkingen de koop-/realisatieovereenkomst als genoemde onder 1. aan te gaan.
 3. De stedenbouwkundige randvoorwaarden van bureau Kien Ontwerp, d.d. 12 maart 2018, vast te stellen en hiervoor een bestemmingsplanprocedure op te starten.
 4. Voor het maken van voorbereidingskosten tot aan de vaststelling van een grondexploitatie, het budget in 2021 te verhogen met € 25.000 en in 2022 hiervoor € 175.000 in de begroting op te nemen.

De burgemeester besluit wethouder J.P.G. Hazen te machtigen om de overeenkomst te ondertekenen.

Voorstel programma Wonen en Werken over Transitievisie Warmte.

Het college besluit

 1. In te stemmen met Transitievisie Warmte Uithoorn “Op weg naar duurzame warmte”.
 2. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en concept raadsbesluit.
 3. De TVW – het raadsvoorstel en besluit door te geleiden ter vaststelling aan de gemeenteraad.
 4. De portefeuillehouder H. Bouma te mandateren om tekstuele wijzigingen aan te brengen in het raadsvoorstel.

Voorstel programma Leven over Concept nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2022.

Het college besluit:

 1. De concept nadere regels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2022 vast te stellen.
 2. De nadere regels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2022 te publiceren.
 3. De nadere regels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2021 in te trekken.

Voorstel programma Wonen en Werken over Vaststelling bestemmingsplan CO₂ transportleiding de Kwakel’, Uithoorn.

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de ingenomen standpunten in reactie op de zienswijzen op het ontwerp ‘CO₂ transportleiding ‘de Kwakel’, Uithoorn’.
 2. De raad conform raadsvoorstel voor te stellen om:
  a. De kenbaar gemaakte zienswijzen, zoals deze zijn opgenomen in de Nota zienswijzen bestemmingsplan CO₂ transportleiding ‘de Kwakel’, Uithoorn ontvankelijk te verklaren en in behandeling te nemen.
  b. te bepalen dat zienswijze 2 onder punt 1 van de nota zienswijzen aanleiding geeft om het bestemmingsplan aan te passen.
 3. Met inachtneming van het beslispunt 2 het bestemmingsplan CO₂ transportleiding ‘de Kwakel’, Uithoorn, als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPCO2leiding-VG01, gewijzigd vast te stellen en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie.
 4. Geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12 e.v. Wro vast te stellen, omdat het verhalen van kosten anderszins verzekerd is.

Voorstel programma Organiseren over Tweede voortgangsrapportage (inclusief tweede begrotingswijziging) 2021 Duo+.

Het college besluit de raad de tweede voortgangsrapportage 2021 Duo+ ter kennisname aan te bieden en de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de tweede
begrotingswijziging 2021 Duo+.

Voorstel programma Leven over Specifieke Uitkering zwembaden en ijsbanen - aanvraag zwembad De Otter Q1 en Q2 2021.

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het indienen van de aanvraag voor de tweede ronde van de Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter hoogte van €71.080 ,-.
 2. In te stemmen dat bij een positief besluit over het verlenen van de specifieke uitkering dit bedrag doormiddel van een subsidie ter beschikking wordt gesteld aan zwembad De Otter.
 3. Als eis te stellen dat zwembad De Otter voor het ontvangen van deze subsidie een bankgarantie afsluit als waarborg. Deze waarborg dient ervoor dat de gemeente Uithoorn geen risico loopt mocht het bedrag bij definitieve vaststelling teruggevorderd worden.
 4. De aanvraag van de Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 namens de burgemeester Pieter Heiliegers te laten ondertekenen zoals benodigd.

Voorstel programma Leven over Overeenkomst saneringskredieten met stichting Kredietbank Nederland (SKBN).

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met Stichting Kredietbank Nederland voor het verstrekken van saneringskredieten.
 2. Te kiezen voor een collectieve borgstelling als werkwijze.
 3. Duo+ opdracht te geven, om alle werkzaamheden die voor het college uit de overeenkomst voortvloeien, namens het college uit te voeren en de directeur Duo+ te mandateren de daaruit voortvloeiende besluiten te nemen, met het recht van onder mandaat aan de teamleider Sociaal Domein en de klantmanager.
 4. Aan algemeen directeur Duo+ O. Paans volmacht te geven om met betrekking tot de uit de dienstverleningsovereenkomst voortvloeiende uitwisseling van persoonsgegevens een data-uitwisselingsovereenkomst te sluiten.

De burgemeester besluit:

 1. Om de heer E. Tinga, afdelingshoofd Samenleven, op te dragen om de dienstverleningsovereenkomst met Stichting Kredietbank Nederland namens de gemeente Uithoorn te ondertekenen.
 2. Om de heer O. Paans, algemeen directeur van Duo+, op te dragen om de data-uitwisselingsovereenkomst (AVG) met Stichting Kredietbank Nederland namens de gemeente Uithoorn te ondertekenen.

Voorstel programma Leven over Jaarverslag Leerplicht / Nieuwe werkwijze artikel 5 sub c Leerplichtwet.

Het college besluit:

 1. Het Jaarverslag Leerplicht 2020-2021 gemeente Uithoorn vast te stellen.
 2. De raad te informeren middels bijgaand raadsbericht.
 3. In te stemmen met de nieuwe werkwijze rond artikel 5 sub c van de Leerplichtwet.

Voorstel programma Wonen en Werken over Besluit op bezwaarschrift Bos/Verleun.

Het college besluit:

 1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn (hierna: “de commissie) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren/
 2. Het bestreden besluit van 5 januari 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) herzien en terugvorderen van teveel
verstrekte uitkering.

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Participatiewet afwijzen van de aanvraag om een individuele inkomenstoeslag.

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Leven over Beantwoording vragen Gemeentebelangen – schoolruimte in Uithoorn.

Het college besluit de raad te informeren met het bijgevoegde raadsbericht.