Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 3, 2021

Opstellen programma van eisen raadszaal.

Als gevolg van de groei van het inwoneraantal van onze gemeente tot boven de 30.000 inwoners breidt het aantal raadsleden uit van 21 naar 23 raadsleden. Hiervoor dient de raadszaal aangepast te worden.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het deelnemen aan een stuurgroep voor het opstellen van een programma van eisen voor de herinrichting van de raadszaal, bestaande uit twee raadsleden, de griffier, de portefeuillehouder vastgoed (wethouder Bouma) en het afdelingshoofd Organiseren;
  2. De stuurgroep te laten ondersteunen door het inhuren van een externe adviseur;
  3. De financiële consequenties hiervan mee te nemen in de 1e Turap.

Beslissing op bezwaar, gericht tegen de afwijzing van een woonurgentie (besluit van 24 september 2020)

Het college besluit:

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
  2. Geen vergoeding in de proceskosten toe te kennen.
  3. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Raadsbericht gemeentelijk grondbeleid

Het college besluit:

  • De raad via een raadsbericht te informeren dat de herziening van het gemeentelijk grondbeleid voortaan onderdeel is van de omgevingsvisie en dat er daardoor niet een afzonderlijk voorstel over het grondbeleid wordt gedaan.

Verhogen bestedingsplafond Duurzaamheidslening

Het college besluit:

  • De raad voor te stellen om het bestedingsplafond te verhogen met € 250.000 naar € 500.000 voor het verstrekken van Duurzaamheidsleningen.