Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 39, 2021

Voorstel afdeling Wonen en Werken over Resultaten Vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren.

Het college besluit:

 1. Alles overwegende, niet verder te gaan met een uitwerking naar woningbouw op de onderzochte locatie, en daarmee ook niet over te gaan tot verplaatsing van de sportverenigingen Thamen honk- en softbal en jeu-de-boules Thamen omdat dit binnen de huidige kaders niet haalbaar blijkt.
 2. De raad voor te stellen om de rapportage ‘Resultaten Vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren vast te stellen en af te sluiten.
 3. Op grond van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen op de volgende bijlagen t.a.v. waardebepaling percelen bij het collegevoorstel en raadsvoorstel, voor een periode tot 1 september 2031:
  a. Bijlage 2A. Oplegger bij Waardebepaling De Kwakel (geheim);
  b. Bijlage 2B. Waardebepaling De Kwakel Uithoorn (geheim);
  c. Bijlage 2C. Financiële verkenningen, Bijlagen bij Waardebepaling (geheim).

4. De raad voor te stellen om:
a. De verplichting tot geheimhouding op 28 september 2021 op basis van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen;
b. De geheimhouding te laten voortduren tot 1 september 2031.

Voorstel afdeling Organiseren over Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers over het verrekenjaar 2020.

Het college besluit:

 1. Om op basis van de door de individuele collegeleden gedane opgaven met betrekking tot hun neveninkomsten over 2020, de verrekenplicht niet toe te passen op de heer P.J. Heiliegers, de heer H. Bouma, mevrouw D.J. Zijlstra en de heer J.P.G. Hazen.
 2. De contactpersoon bij de salarisadministratie opdracht te geven de verrekening administratief in de BZK-applicatie af te sluiten voor 1 oktober 2021.

Voorstel afdeling Wonen en Werken over Aansprakelijkheid Park Krayenhoff CV voor deformatie putten in Park Krayenhoff

Het college besluit:

 1. Park Krayenhoff CV aansprakelijk te houden voor het deformeren van de putten in Park Krayenhoff en Park Krayenhoff CV te verzoeken uitvoering te geven aan de eindconclusie van het onderzoek van HB Advies voor het einde van het vierde kwartaal van 2021.
 2. De raad met een raadsbericht te informeren over uw besluit

Voorstel afdeling Leven over Overbruggingsaanbesteding ESJH (Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp)

Het college besluit:

 1. Om in te stemmen met de uitvoering van een overbruggingsaanbesteding voor de contractering van enkelvoudige specialistische jeugdhulp per 1 januari 2022 voor de duur van een jaar met een optie tot verlengen;
 2. Om daarvoor aan te sluiten bij de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Amsterdam, voor de inkoop van enkelvoudige specialistische jeugdhulp/segment B 2022;
 3. Om mandaat en volmacht te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam:
 • voor het uitvoeren van de overbruggingsaanbesteding van de enkelvoudige specialistische jeugdhulp 2022 met publicatiedatum 1 oktober 2021;
 • waarmee deze besluiten kunnen nemen ten behoeve van de aanbesteding zoals voorlopige en definitieve gunning en deelnameverzoeken;
 • om in het geval van een juridisch geschil over de overbruggingsaanbesteding verweer te voeren, waaronder een evenredige verdelen van de kosten te komen onder de vier gemeenten n.a.v. een eventuele juridische procedure;
 • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam toe te staan ondermandaat en ondervolmacht te verlenen indien van toepassing.

Voorstel van afdeling Wonen en Werken over Raadsbericht arbeidsmigranten II

 • Het college besluit de raad te informeren door middel van bijgaand raadsbericht.

Voorstel van afdeling Leven over Besluit op bezwaarschrift.

Het college besluit:

 1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn (hierna: “de commissie) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De bestreden besluiten van 9 juni 2021 in stand te laten met een verbetering van de motivering;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel afdeling Organiseren over Jaaroverzicht klachten 2020 en jaarverslag 2020 bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn.

Het college besluit:

 1. Opdracht geven aan de gemeentesecretaris om de constateringen en aanbevelingen uit het jaaroverzicht klachten 2020 en het jaarverslag 2020 van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn op te pakken.
 2. De gemeenteraad te informeren via een raadsbericht.