Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 38, 2021

Voorstel van programma Wonen en Werken over Herstelbesluit Bestemmingsplan Vuurlijn 78 

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het herstellen van het door de raad op 26 maart 2020 vastgestelde 'bestemmingsplan Vuurlijn 78', De Kwakel conform het herstelbesluit.
  2. De raad conform raadsvoorstel voor te stellen het 'bestemmingsplan Vuurlijn 78', De Kwakel, als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn78-OW01, te herstellen middels het  herstelbesluit 'bestemmingsplan Vuurlijn 78', De Kwakel, als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn78-VG02 en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie.
  3. De portefeuillehouder, J. Hazen, te mandateren om tekstuele wijzigingen aan te brengen in het raadsvoorstel.

Voorstel programma Organiseren over Calamiteitenplan Archief gemeente Uithoorn

Het college besluit:

  1. Het Calamiteitenplan Archief gemeente Uithoorn vast te stellen.
  2. De teamleider van Team ID van Duo+ aan te wijzen als crisismanager voor het analoge en digitale archief.

Voorstel programma Wonen en Werken over Gebiedsvisie Ruilverkaveling, vaststelling -gecorrigeerde versie Gebiedsvisie

Het college besluit:

  1. De gecorrigeerde versie van de Gebiedsvisie Ruilverkaveling De Kwakel, met daarin de gecorrigeerde Visiekaart, in de plaats te stellen van de versie behorende bij het collegebesluit van 29 juni 2021
  2. De raad te informeren met bijgevoegd raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren over Deelname Experiment Centrale Stemopneming GR22 

Het college besluit:

aan de Raad voor te stellen om in te stemmen met deelname aan het experiment met centraal tellen bij de Gemeenteraadsverkiezing van maart 2022.

Voorstel programma Organiseren over Lijst van Moties en Toezeggingen

Het college besluit:

de lijst moties en toezeggingen naar aanleiding van opmerkingen in de Commissie Organiseren, aan te passen.