Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 37, 2021

Voorstel programma Wonen en Werken over Verkoop van grond aan het Marktplein aan Liander

Het college besluit grond te verkopen aan Liander in verband met de plaatsing van een transformatorstation aan het Marktplein te Uithoorn. 

Voorstel programma Organiseren over Green Park Aalsmeer - Thermometer Q2-2021

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de Thermometer per 30 juni 2021 van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. en deze middels bijgaand Bericht aan de raad ter kennis te brengen van de raad.
  2. Op basis van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot dit collegevoorstel met bijbehorende toelichting en alle bijlagen, voor een periode na het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot geheimhouding en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.
  3. De raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen:

a. De verplichting tot geheimhouding op het Bericht aan de raad inclusief bijlagen van het college van burgemeester en wethouders van 7 september 2021 over de Thermometer Q2-2021, op basis van Artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.
b. De termijn van de geheimhouding te bepalen op een periode te rekenen vanaf de datum van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 september 2021 (zaaknummer 2016-020226) en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. 

Voorstel programma Wonen en Werken over Beslissing op bezwaar Duoplant verkeersbesluit hoogtebegrenzer

Het college besluit:

  1.  Het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 1 september 2021 inzake het bezwaar van Duoplant V.O.F. tegen het verkeersbesluit "hoogtebegrenzer in het kader van bescherming wegen Oude Dorp" over te nemen en het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  2. Het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 1 september 2021 inzake het bezwaar van Duoplant V.O.F. tegen het verkeersbesluit "hoogtebegrenzer in het kader van bescherming wegen Oude Dorp" over te nemen en het bestreden besluit in stand te laten.
  3. De beslissing op bezwaar schriftelijk aan Duoplant V.O.F. bekend te maken.