Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 36, 2021

Voorstel programma Leven over Raadsbericht stand van zaken Covid-19 van 19 augustus

Het college besluit de raad te informeren over de laatste stand van zaken omtrent Covid-19 middels een raadsbericht.

Voorstel programma Leven over Kwijtschelding publieke schulden Toeslagenaffaire

Het college besluit:

 1. Om de gemeentelijke vorderingen van de gemeentelijke vorderingen van ouders die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag van €30.000,-, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden.
 2. Om de kwijtschelding ambtshalve te verlenen als het gaat om de vorderingen genoemd in het beoogde artikel 3.3 van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.
 3. Om goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om vorderingen genoemd in het beoogde artikel 1.2 van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.
 4. Om de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder te laten verlenen bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is.
 5. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.

Voorstel programma Wonen en Werken over Besluit op bezwaarschrift 

Het college besluit:

 1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn (hierna: “de commissie) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. De bestreden besluiten van 10 mei 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen en Werken over Besluit op bezwaarschrift

Het college besluit:

 1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn (hierna: “de commissie) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
 2. De bestreden besluiten van 3 juni 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Leven over Bericht aan de raad met uitnodiging expositie Dit zijn wij! op 23 september in de Thamerkerk

Het college besluit om bijgaand bericht aan de raad te versturen met daarin een uitnodiging voor  de raadsleden voor de expositie Dit zijn wij! op 23 september in de Thamerkerk. 

Voorstel programma Wonen en Werken over Beheerplannen openbare ruimte Uithoorn 2021-2025 

Het college besluit:

 1. Het beheerplan hondenvoorzieningen Uithoorn 2021-2025 vast te stellen.
 2. Het beheerplan overlast gevende soorten Uithoorn 2021-2025 vast te stellen.
 3. Het beheerplan openbare verlichting Uithoorn 2021-2025 vast te stellen.
 4. Het beheerplan wegen Uithoorn 2021-2025 vast te stellen.
 5. Het beheerplan civiele kunstwerken Uithoorn 2021-2025 vast te stellen.
 6. De voorgenoemde vijf beheerplannen ter informatie aan de raad te sturen door middel van bijgevoegd raadsbericht en het structurele financiële effect ad €5.000,- voor de uitvoering van het beheerplan overlast gevende soorten te verwerken in de meerjarenbegroting 2022-2026.
 7. De budgetten voor de uitvoering van het beheerplan overlast gevende soorten in 2021 te weten €5000,- eenmalig te bekostigen vanuit de lopende begroting voor dagelijks onderhoud van de openbare ruimte.
 8. De budgetten voor de uitvoering van het beheerplan hondenvoorzieningen 2021 te weten €4850,- eenmalig voor dagelijks onderhoud middels de 2de TURAP op te nemen in de begroting.
 9. De extra uren voor de uitvoering van nieuwe maatregelen uit de beheerplannen hondenvoorzieningen en overlast gevende soorten 2021-2025 op te nemen in het raadsvoorstel formatieve uitbreiding in Duo+ behorende bij het nog vast te stellen beheerplan groen.
 10. De voorgenoemde vijf beheerplannen 2021-2025 in 2025 te actualiseren.

Voorstel programma Organiseren over Proces begroting 2022

Het college besluit de raad met bijgaand raadsbericht te informeren over het proces van de begroting 2022 ende ontwikkelingen met betrekking tot jeugdzorg.