Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 35, 2021

Voorstel programma Organiseren over Ontwikkelagenda Participatie

Het College besluit de raad voor te stellen om de Ontwikkelagenda Participatie 2021 – 2025 ‘Participatie in breed perspectief” vast te stellen.

Voorstel programma Leven over Onderwijshuisvesting Vakcollege Thamen

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen om voor locatie Vakcollege Thamen onder andere een stedenbouwkundigplan uit te werken dat zowel onderwijshuisvesting als woningbouw bevat en waarbij het huidige SkillsLab behouden blijft (conform scenario 5). 
 2. Kennisnemen van de financiële consequenties en de raad te verzoeken om budget beschikbaar te stellen voor een aanvullend voorbereidingskrediet:

a. Ten behoeve van het maken van voorbereidingskosten voor de nieuwbouw een aanvullend investeringsbudget ter beschikking te stellen van € 150.000.
b. Een budget van € 65.000 ter beschikking te stellen voor het maken van voorbereidingskosten voor een woningbouwontwikkeling.
c. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting vanaf 2021

3. In te stemmen met voorgestelde projectorganisatie voor fase 1

4. De portefeuillehouder J. De Robles te mandateren om tekstuele wijzigingen in het raadbericht
door te voeren.

Voorstel programma Wonen en Werken over Initiatiefvoorstel participatie gemeentelijke Omgevingsvisie

Het college besluit:

 1. Het college geeft positief advies bij het initiatiefvoorstel van de raad voor participatie bij de gemeentelijke omgevingsvisie en informeert de raad hierover door toezending van raadsinformatiebericht.
 2. Het college mandateert portefeuillehouder J. Hazen om tekstuele wijzigingen aan te brengen in het raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren over Lijst van Moties en Toezeggingen 

Het college besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld om de lijst van moties en toezeggingen, bijgewerkt tot 30 augustus 2021 vast te stellen.
 2. Het college mandateert portefeuillehouder P. Heiliegers tot het aanbrengen van tekstuele wijzigingen in het document Lijst van Moties en toezeggingen.

Voorstel programma Wonen en Werken over Toestemming voor plaatsen van herdenkingsmonument op gemeentelijke begraafplaats Noorddammerweg te Uithoorn

Het college besluit privaatrechtelijke toestemming te verlenen aan de heer H.F.M. Bezuijen voor het plaatsen van een herdenkingsmonument op de gemeentelijke begraafplaats aan de Noorddammerweg te Uithoorn voor een periode van 10 jaar.

Voorstel programma Wonen en Werken over Vaststelling bestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplan De Rietkraag

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag vast te stellen, zoals vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.CorrDeRietkraag-VG01.
 2. Te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie.
 3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan conform artikel 6.12 e.v. Wro vast te stellen.

Voorstel programma Wonen en Werken over Toepassing hardheidsclausule, afwijking bezettingsnorm Huisvestingsverordening

Het college besluit:

 1. Om ten behoeve van de in dit voorstel toegelichte situatie van 2 huishoudens, gebruik te maken van de hardheidsclausule van artikel 4.4.1 uit de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2017 en af te wijken van de bezettingsnorm behorende bij artikel 2.3.4 lid 4 uit de uit de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2017.
 2. Om in toekomstige situaties de toepassing van hardheidsclausules in de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2017 en Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021 te mandateren aan de gemeentesecretaris, met recht van ondermandaat aan de afdelingshoofden, onder de voorwaarde dat voorafgaand aan gebruikmaking van het (onder)mandaat afstemming met de  portefeuillehouder plaatsvindt.

Voorstel programma Wonen en Werken over Nieuwe woonruimteverdeling: regionale inkoop portaal situatiepunten

Het college besluit:

 1. Voor de uitvoering van de nieuwe woonruimteverdeling met de 15 gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gezamenlijk de inkoop uit te voeren van:

a. een digitaal portaal voor de aanvraag van situatiepunten en
b. de dienstverlening voor beoordeling van de situatiepunten in te kopen.

2. De gemeente Amsterdam te machtigen de inkoop uit te voeren volgens de bijgevoegde inkoopstrategie.

3. In het geval van een eventueel juridisch geschil in verband met de aanbesteding, middels de Huisadvocaat van de gemeente Amsterdam het verweer te laten voeren.

Voorstel programma Wonen en Werken over Locatieplannen inzamelvoorzieningen GFT gestapelde bouw

Het college besluit:

 1. De conceptlocatieplannen van inzamelvoorzieningen voor de inzameling van GFT bij de gestapelde bouw vast te stellen. 
 2. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren op de voorbereiding van het definitieve besluit.

Voorstel programma Wonen en Werken over Locatieplan 3 glascontainers

Het college besluit: 

 1. Het conceptlocatieplan ondergrondse glascontainers 2021 vast te stellen.
 2. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren op de voorbereiding van het definitieve besluit.

Voorstel programma Wonen en Werken over Herstelbesluit bestemmingsplan Bedrijventerrein 2020

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen een herstelbesluit te nemen conform artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht om de administratieve fout uit het bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 2020 te herstellen.
 2. De raad voor te stellen het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 2020 (Herstelbesluit), zoals vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-VG02 vast te stellen.
 3. In te stemmen met de inhoud van de brief gericht aan de indieners van het beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 2020.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar ter zake het besluit van 17/12/2020 tot het verlenen van een exploitatievergunning Willem-Alexanderpoort 62-64

De burgemeester besluit:

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaar van 03 februari 2021 niet-ontvankelijk te verklaren.  Conform artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht wordt er niet toegekomen aan een heroverweging.
 2. Bezwaarmaker en vergunninghouder van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen en Werken over Besluit op bezwaarschrift spoedeisende bestuursdwang

Het college besluit:

 1. Het bezwaar van bezwaarmaker 1 niet ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaar van 30 januari 2021 van bezwaarmaker 2, ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 3. Het bestreden besluit van 14 januari 2021 dat gericht is aan bezwaarmaker 2, in stand te laten.
 4. Bezwaarmakers van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Leven over Beleidsregels subsidie 2022

Het college besluit:

 1. Conform de Algemene Subsidieverordening 2012 de beleidsregel inzake ‘Beleidsregels voor subsidieaanvragen 2022’ vast te stellen. 
 2. De aangepaste Nadere regels subsidie VE peuteropvang gemeente Uithoorn vaststellen.
 3. Voor de beleidsregels 1 tot en met 8 een budget van € 1.577.636,- beschikbaar te stellen en te dekken uit de daarvoor beschikbare begrotingsposten.
 4. De aanvraagtermijn voor structurele subsidies eenmalig te verzetten naar 17 oktober 2021. 
 5. De maatschappelijke organisaties te informeren over de subsidiemogelijkheden middels publicatie.
 6. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.