Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 2, 2021

Voorstel programma Samenleving over Aansluiting op Centrale voorziening BVV (rekentool)

Het college besluit gebruik te maken van de rekentool centrale voorziening BVV.

Voorstel programma Samenleving over Beslissing op bezwaar, gericht tegen de afwijzing van de individuele inkomenstoeslag, besluit van 27 oktober 2020

Het college besluit:

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
  2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Samenleving over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het besluit van 31 augustus 2020 tot het ingevolge de Wmo afwijzen van de aanvraag om huishoudelijke verzorging

Het college besluit:

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
  2. Geen vergoeding in de proceskosten toe te kennen.
  3. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Stand van zaken aanpak zwerfafval

Het college besluit akkoord te gaan met de inhoud van het raadsbericht en deze te verzenden aan de raad.

Voorstel programma Samenleving over Gunning contractering WMO Hulpmiddelen

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de bijgevoegde beoordelingsuitslag van inkoopbureau IBMN.
  2. In te stemmen met het informeren van alle partijen over deze definitieve gunning (nadat de opschortende termijn van 20 dagen na voorlopige gunning op 6 januari 2021 is verstreken);

Voorstel programma Wonen & Werken over Illegaal tuingroendepot Het Fort De Kwakel

Het college besluit akkoord te gaan met de inhoud van het raadsbericht over beantwoording van de raadsvragen en deze te verzenden aan de raad.