Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 27, 2021

Voorstel programma Wonen en Werken over Beheerplannen openbare ruimte Uithoorn 2021-2025

Het college besluit het voorstel aan te houden.

Voorstel programma Wonen en Werken over Principebesluit Koningin Julianalaan 18 Uithoorn.

Het college besluit belanghebbende door toezending van bijgevoegde brief te berichten dat hij een aanvraag voor Omgevingsvergunning voor de locatie Koningin Julianalaan 18 te Uithoorn kan indienen, die passend is binnen het geldende bestemmingsplan Dorpscentrum.

Voorstel programma Leven over tussenrapportage UVP IVB 2021.

Het college besluit:

 1. Het college besluit de voortgangsrapportage UVP IVB 2021 vast te stellen.
 2. Het college besluit de raad de voortgangsrapportage UVP IVB toe te sturen middels raadsbericht.

Voorstel programma Leven over Plan van aanpak ondermijning 2021.

Het college besluit:

 1. Het plan van aanpak ondermijning 2021 vast te stellen.
 2. Het plan van aanpak ondermijning 2021 toe te sturen naar de raad middels raadsbericht.

Voorstel programma Leven over Aanvraag specifieke uitkering (SPUK) zwembaden en ijsbanen.

Het college besluit:

 1. De SPUK-IJZ voor 2020 aan te vragen.
 2. Het ontvangen bedrag bij een positieve beoordeling beschikbaar te stellen aan De Otter als een subsidie.
 3. Een bankgarantie als voorwaarde te stellen aan deze subsidie ter hoogte van het ontvangen bedrag.

Voorstel programma Organiseren over Eerste voortgangsrapportage 2021 Duo+.

Het college besluit:

 1. De raad via een raadsbericht te informeren over de eerste voortgangsrapportage 2021 Duo+.
 2. De portefeuillehouder, burgemeester Heiliegers, te mandateren om een tekstuele wijziging in het raadsbericht door te voeren. 

Het college heeft bij het onderwerp over het samenvoegen van de twee onderhoudswerven, zoals beschreven in de voortgangsrapportage, geconstateerd dat hier nog geen besluit over genomen is. Dat zou anders geïnterpreteerd kunnen worden vanuit de tekst. Eventuele voorstellen hieromtrent worden in het college en mogelijk de raad van Uithoorn ter besluitvorming voorgelegd.

Voorstel programma Wonen en Werken over Beantwoording vraag Gemeentebelangen met betrekking tot Wapo.

Het college besluit de raad middels een raadsbericht te informeren.

Voorstel programma Wonen en Werken over beantwoording raadsvraag PvdA betreffende beheerplannen.

Het college besluit het raadsbericht ter beantwoording van de raadsvraag van de PvdA betreffende de beheerplannen aan de raad te zenden.

Voorstel programma Organiseren over Conceptjaarrekening 2020 en conceptbegroting 2022 Stichting RIJK.

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2022 Stichting RIJK.
 2. Bovengenoemd besluitpunt via zijn vertegenwoordiger in het algemeen bestuur, i.c. de gemeentesecretaris, kenbaar te maken tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2021.
 3. De financiële effecten van de conceptbegroting 2022 Stichting RIJK te betrekken bij de gemeentelijke begroting 2022.

Voorstel programma Wonen en Werken over Raadsbericht registratie arbeidsmigranten.

Het college besluit de raad te informeren door middel van bijgaand raadsbericht.

Voorstel programma Leven over Raadsbericht stand van zaken Covid-19 d.d. 25 juni 2021.

Het college besluit de raad te informeren over de laatste stand van zaken omtrent de coronacrisis middels een raadsbericht.

Voorstel programma Wonen en Werken over Sloepennetwerk (SNW).

Het college besluit de ‘Overeenkomst beheer Sloepennetwerk Amsterdam - Amstelland ‘ aan te gaan.

Voorstel programma Wonen en Werken over Steunmaatregelenpakket horeca – vaststelling kwijtscheldingen.

Het college besluit in te stemmen met de lijst waarop de aanvragen van horecaondernemers staan die gebruik willen maken van de mogelijkheid om de leges behorende bij de exploitatie- en/of de drank en horecawetvergunning in navolging van het collegebesluit ‘steunmaatregelenpakket horeca’ kwijt gescholden te krijgen.

Voorstel programma Wonen en Werken over Verkeerssituatie Admiraal de Ruyterlaan.

Het college besluit de raad te informeren over de verkeerssituatie Admiraal de Ruyterlaan via raadsbericht.

Voorstel programma Wonen en Werken over Intentieovereenkomst Aldi Uithoorn.

Het college besluit de raadsvragen te beantwoorden via bijgevoegde raadsbrief.