Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 26, 2021

Voorstel programma Wonen en Werken over Gebiedsvisie ruilverkaveling, vaststelling

Het college besluit:

 1. de ingediende inspraakreacties te beantwoorden zoals in de Nota Inspraak gebiedsvisie Ruilverkaveling is opgenomen;
 2. de raad voor te stellen om: 
 • in te stemmen met de beantwoording van de ingediende inspraakreacties zoals opgenomen in de Nota Inspraak gebiedsvisie Ruilverkaveling;
 • de gebiedsvisie De Ruilverkaveling vast te stellen.

Voorstel programma Leven over Jaarverantwoording kinderopvang 2020 

Het college besluit:

 • De jaarverantwoording kinderopvang 2020 vast te stellen.
 • De jaarverantwoording kinderopvang 2020 ter kennisname aan te bieden aan de raad 
 • De jaarverantwoording via onderwijsinspectie.nl in te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs ten behoeve van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Voorstel programma Leven over Beantwoording raadsvragen CDA wonen en dakloosheid 

Het college besluit:

 • de bijgevoegde beantwoording van de vragen toe te zenden aan de raad 

Voorstel programma Leven Aanpak Maatschappelijk Opvang, Beschermd wonen en dak- en thuisloosheid

Het college besluit:

 1. Het uitgangspunt: ‘regionaal in Amsterdam-Amstelland wat moet, subregionaal in Amstelland waar nodig en lokaal wat kan' vast te stellen voor de doordecentralisatie beschermd wonen.
 2. Het binnen de gemeenten in Amstelland te zoeken naar locaties zoeken die geschikt zijn voor tijdelijke woonplekken voor economisch daklozen en deze vervolgens te realiseren met de middelen die vanuit het Landelijk Plan van Aanpak Dak- en Thuisloosheid via Amsterdam voor de regio Amstelland beschikbaar zijn gesteld.
 3. In te stemmen met het verwerken van bovenstaande punten in een Regioplan Amstelland dat samen met het Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid Amsterdam-Amstelland in december aan de vijf gemeenteraden ter besluitvorming zal worden voorgelegd.
 4. De rijksmiddelen voor projectleiders van de vijf Amstellandgemeenten te bundelen met een totaal van € 255.000,- en het beheren van deze middelen door de gemeente Amstelveen. Deze middelen zullen in ieder geval worden besteed aan een woonzorganalyse, advies over organisatievorm, en ambtelijke regionale capaciteit. 
 5. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsbericht. 

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen de terugvordering ingevolge de Participatiewet van teveel verstrekte voorschotten

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen. 

Voorstel programma Organiseren over Krapte op arbeidsmarkt en gemeentelijke organisatie

Het college besluit:

 • de raad middels een raadsbericht te informeren over de krapte op de arbeidsmarkt, de gevolgen daarvan voor de gemeentelijke organisatie en de inzet van de gemeente om hier iets aan te doen.

Voorstel programma Leven over Mondelinge vraag van de raad m.b.t. fotowand dorpscentrum 

Het college besluit de raad te informeren conform bijgevoegd raadsbericht.

Voorstel programma Wonen en Werken over Monitor woonbeleid 2020

Het college besluit het bijgevoegde raadsbericht, betreft de monitor van het woonbeleid, ter kennisname aan de raad aan te bieden

Voorstel programma Wonen en Werken over raadsbericht Zwerfafval N201

Het college besluit: de raad met een raadsbericht te informeren.

Voorstel programma Wonen en Werken over Schade aan wegen door vorst in winterperiode 2020-2021

Het college besluit: de raad met een raadsbericht te informeren over de ontstane schade per m2 wegoppervlakte.

Voorstel programma Leven Vervangen document lijst leden programmaraad Radio Rick 

Het college besluit de raad te informeren middels een raadsbericht over het vervangen van “de lijst leden programmaraad” behorend bij het raadsbesluit tot aanwijzing Stichting Radio Rik als lokaal publieke media instelling voor de gemeente Uithoorn.