Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 25, 2021

Voorstel programma Wonen & Werken over Nadere regels woonwagenstandplaatsen en woonruimtevoorraad

Het college besluit onder voorbehoud van vaststelling door de raad van de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021, de Nadere regels Standplaatsen voor woonwagens Uithoorn 2021 en de Nadere regels Wijziging van de woonruimtevoorraad Uithoorn 2021, vast te stellen.

Voorstel programma Organiseren over Beantwoording vragen over artikel Volkskrant over nepaccounts

Het college besluit de raad te informeren over de antwoorden op de vragen van de Volkskrant over het gebruik van nepaccounts op social media.

Voorstel programma Organiseren over Accountantsverslag 2020 en nieuwe versie Jaarstukken 2020

Het college besluit het concept accountantsverslag 2020 en nieuwe versie Jaarstukken 2020 aan te bieden aan de raad met bijgaand raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken Planning gemeentelijke Omgevingsvisie

Het college besluit in te stemmen met de nieuwe planning voor de gemeentelijke omgevingsvisie en informeert de raad hierover door toezending van raadsinformatiebericht.

Voorstel programma Wonen & Werken over Mobiliteitsvisie Uithoorn 2035

Het college besluit de raad te informeren over de over de uitgangspunten voor de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2035 (punt A), de participatie (punt B) en de planning (punt C).