Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 24, 2021

Voorstel programma Organiseren over de Algemene ledenvergadering VNG 

Het college besluit:

Om tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG van 16 juni 2021: 

1. in te stemmen met:

a. de benoeming van de leden van de notulencommissie (agendapunt 2 ALV);
b. de vaststelling van de notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 12
februari 2021 (agendapunt 3 ALV);
c. de vaststelling van het financieel jaarverslag VNG 2020 (agendapunt 5b ALV);
d. de kadernota VNG 2022 (agendapunt 6a ALV);
e. contributievoorstel VNG 2022 (agendapunt 6b ALV);
f. de kadernota GGU 2022, te weten;

- de voorstellen voor lopende activiteiten GGU en kadernota GGU 2022 (agendapunt 7a ALV)
- de voorstellen voor nieuwe investeringen, te weten de propositie kwaliteit en rechtmatigheid zorg, via het Fonds GGU, de propositie publieke gezondheid, via het Fonds GGU, de propositie fysieke leefomgeving, inclusief het verlenen van mandaat voor bestuur van de VNG als uitsluitsel over compensatie vanuit het rijk voor de propositie fysieke leefomgeving langer op zich laat wachten (agendapunt 7b ALV);

2. met betrekking tot de uitvoering van moties van eerdere ALV-en (agendapunt 9 ALV) de volgende standpunten in te nemen: 

a. cluster: gemeentefinanciën inclusief jeugd, abonnementstarief en herverdeling
b. gemeentefonds: in te stemmen met de verantwoording op de moties en het voorstel om de
c. moties aan te houden;
d. onderwerp: werkgebied Belastingdienst: in te stemmen met de verantwoording op de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
e. onderwerp: rijkscompensatie financiële coronaschade zwembaden en ijsbanen: in te 
f. stemmen met de verantwoording op de motie en het voorstel om de motie als afgedaan te
g. beschouwen;
h. onderwerp: onderwijs en corona: in te stemmen met de verantwoording op de motie en het
i. voorstel om de motie als afgedaan te beschouwen;
j. onderwerp: onderwijshuisvesting: in te stemmen met de verantwoording op de motie en het
voorstel om de motie aan te houden;
k. onderwerp: rijkscompensatie verruimde Btw-vrijstelling sport: in te stemmen met
verantwoording op de motie en het voorstel om de motie als afgedaan te beschouwen;
l. onderwerp: inburgering: in te stemmen met de verantwoording op de motie en het voorstel
om de motie aan te houden;
m. cluster: klimaatakkoord Regionale Energiestrategieën (RES) en uitbreiding RES
energieopwekkingssoorten: in te stemmen met de verantwoording op beide moties en het
voorstel om beide moties als afgedaan te beschouwen;
n. onderwerp: klimaatakkoord financiële randvoorwaarden (Motie Assen “Financiële randvoorwaarden Klimaatakkoord II” (ALV 2020): in te stemmen met de verantwoording op de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
o. onderwerp: klimaatakkoord en financiële randvoorwaarden (Motie Zaanstad “Garantie op financiële randvoorwaarden nodig om uitvoering door gemeenten over de gehele eerste tranche tot 2030 nu te starten” (ALV 2020): in te stemmen met de verantwoording op de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
p. onderwerp: klimaatakkoord en Warmtewet en- transitie: in te stemmen met de verantwoording op de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
q. onderwerp: budgetneutrale overgang Omgevingswet – actualisatie opvolging: in te stemmen met de verantwoording op de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
r. onderwerp: decentralisatie van de bodemtaken onder de Omgevingswet: in te stemmen met de verantwoording op de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
s. onderwerp: decentralisatie van de bodemtaken van de Omgevingswet: in te stemmen met de verantwoording op de motie en het voorstel om de motie aan te houden;
t. onderwerp: overlast exoten: in te stemmen met de verantwoording op de motie en het voorstel om de motie als afgedaan te beschouwen;
u. onderwerp: verpakkingen: in te stemmen met de verantwoording op de motie en het voorstel om de motie aan als afgedaan te beschouwen;
v. onderwerp: nationale parken: in te stemmen met de verantwoording op de motie en het voorstel om de motie als afgedaan te beschouwen.

3. met betrekking tot de motie Zoetermeer “Zonder geld geen gemeenten” (agendapunt 10b ALV) het volgende standpunt in te nemen: tegen de motie te stemmen;
4. in te stemmen met: het verlenen van mandaat aan het bestuur van de VNG om de begeleiding van de kleine groep nieuwkomers met een zintuigelijke beperking landelijk te coördineren (agendapunt 11 ALV).
5. in te stemmen met: de invulling van de vacatures van het VNG bestuur en de commissies zoals voorgedragen door de voordrachtscommissie (agendapunt 12 ALV).
6. voor, de door de gemeente Hilversum nieuwe ingediende motie ‘Stop met sturen aan de achterkant’ , te stemmen, gezien het besluit van het college bij voorstel met nummer (2021- 051164) om als mede-indiener van deze motie op te treden (agendapunt 13 ALV).
7. Met betrekking tot aanvullende moties en preadviezen van 10 juni 2021 tijdens de ALV VNG van 16 juni 2021 de volgende standpunten in te nemen:

a. motie Velsen e.a. “Nu als één overheid aan de slag met ruimtelijke inpassing energietransitie in de Ondergrond”: in te stemmen met het preadvies van de VNG en voor het overnemen van de motie te stemmen;
b. motie Boxmeer e.a. “Bezwaarschiften WOZ via no cure no pay kosten de gemeenten veel tijd en geld”: in te stemmen met het preadvies van de VNG en voor het overnemen van de motie te stemmen;
c. motie Gooise Meren en Blaricum “Stel circulariteit centraal en niet de inzameling van PMD”: in te stemmen met het preadvies van de VNG en tegen het overnemen van de motie te stemmen;
d. motie Wierden en Losser namens regio Twente “Voorkomen massale afkeur van verpakkingsmateriaal”: in te stemmen met het preadvies van de VNG en te stemmen voor het aanhouden van de motie;
e. motie Moerdijk “Betrouwbaarheid datum inwerkingtreding en compensatie kosten uitstel Omgevingswet”: in te stemmen met het preadvies van de VNG en voor het overnemen van de motie te stemmen;
f. motie Leusden: “Geen (duurzaamheids-) doelen bereiken met dwangarbeid of kinderarbeid”: in te stemmen met het preadvies van de VNG en voor het overnemen van de motie te stemmen.

8. Met betrekking tot de aanvullende moties en preadviezen van 14 juni 2021 tijdens de ALV VNG van 16 juni de volgende standpunten in te nemen:

a. motie Krimpenerwaard “Verwerking arbitrage uitspraak jeugd in meerjarenbegroting”: in te stemmen met het preadvies van de VNG en voor het overnemen van de motie te stemmen;
b. motie Goeree Overflakkee en Schouwen Duiveland “Blijf energie uit water stimuleren”: in te stemmen met het preadvies van de VNG en voor het overnemen van de motie te stemmen; 
c. motie Rotterdam: “Lachgasverbod in de APV”: in te stemmen met het preadvies van de VNG en tegen het overnemen van de motie te stemmen;
d. motie Hengelo: ““Doorbraak forceren voor het bevorderen van kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid in onze gemeenten”: in te stemmen met het preadvies van de VNG en voor het
overnemen van de motie. 

9. De 1e locoburgemeester aan te wijzen als vertegenwoordiger om de stemmen van de gemeente Uithoorn uit te brengen en om via de chatfunctie vragen te stellen of opmerkingen te maken.

De burgemeester besluit de 1e locoburgemeester te machtigen om de gemeente Uithoorn te vertegenwoordigen door de bovengenoemde besluiten tijdens de digitale ALV op 16 juni 2021 in stemming te brengen en daar waar nodig namens het college gebruik te maken van de chatfunctie in verband met het stellen van vragen. 

Voorstel programma Leven over Re-integratienota 'Iedereen telt mee' 

Het college besluit de (concept) re-integratienota ‘Iedereen telt mee’, ter advisering voor te leggen aan het Participatie Platform Sociaal Domein (PPSD).

Voorstel programma Wonen & Werken over Principeverzoek voor duurzaamheidspark Thamerpolder

Het college besluit:

 1. Het gedachtegoed voor een Duurzaamheidspark in de Thamerpolder positief te omarmen.
 2. Nader onderzoek is nodig in kader van provinciale regelgeving ten aanzien van de Stelling van Amsterdam, de participatie en uitwerking van de gemeentelijke Omgevingsvisie in combinatie met het zoekgebied voor de RES en de mogelijke uitwerking van een groene en recreatieve verbindingszone Uithoorn.
 3. De initiatiefnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 4. De raad te informeren door toezending van raadsinformatiebericht. 
 5. Portefeuillehouder wethouder Hazen te mandateren om een tekstuele wijzingen aan te brengen in het raadbericht.

Voorstel programma Leven over Bericht aan de raad over herhuisvesting Scouting

Het college besluit:

 1. Het bericht aan de raad over de herhuisvesting van de Scouting Admiralengroep Uithoorn te versturen.
 2. Portefeuillehouder wethouder De Robles te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren in het raadsbericht.

Voorstel programma Wonen en Werken over Vaststellen Definitief Ontwerp project integraal planmatig onderhoud Couperuslaan 

Het college besluit het Definitief Ontwerp van het project integraal planmatig onderhoud in de Couperuslaan te Uithoorn vast te stellen.

Voorstel programma Wonen en Werken over Stand van zaken en proces Vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren

Het college besluit de raad te informeren met bijgaand raadsbericht over de stand van zaken van de resultaten van het Vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren (vervolg op Haalbaarheidsonderzoek Sport en Wonen in De Kwakel). 

Voorstel programma Wonen en Werken over Regionale detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden 2021

Het college besluit:

 1. De ‘Regionale Detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden 2021’ vast te stellen.
 2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen conform bijgaande Nota van Beantwoording.
 3. De raad te informeren middels bijgaand raadsbericht.
 4. De ingangsdatum van de visie vast te stellen op 1 september 2021.

Voorstel programma Wonen en Werken over Raadsbericht Regionale Ontwikkelmaatschappij.

Het college besluit bijgaand raadsbericht aan de raad te verzenden.

Voorstel programma Wonen en Werken over Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening bouwplan De Rietkraag

Het college besluit de planologische procedure als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening te starten door middel van ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplan De Rietkraag. 

Voorstel programma Wonen en Werken over Ontwerpbestemmingsplan Achterweg 62

Het college besluit de planologische procedure als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening te starten door middel van ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Achterweg 62.

Voorstel programma Leven over Ontheffing besluit eisen inrichtingen DHW

De burgemeester besluit Ontheffing te verlenen van artikel 4 (hoogte-eis) van het Besluit eisen inrichtingen DHW.

Voorstel programma Wonen en Werken over addendum anterieure overeenkomst Noorddammerweg 68

Het college besluit het addendum bij de anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer Noorddammerweg 68 De Kwakel aan te gaan.