Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 16, 2021

Voorstel programma Wonen & Werken over Transformatie Schanskerk, Pastorie en tuinen naar vestiging Lidl.

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de inhoud van het memo transformatie Schanskerk, pastorie en tuinen naar een vestiging van Lidl, d.d. 13-4-2021.
 2. Af te zien van medewerking aan een verdere uitwerking van het plan van het bisdom voor de vestiging van een Lidl supermarkt in de Schanskerk op basis van de onderbouwing die is beschreven in het bijgevoegde memo.
 3. In te stemmen met verzending van bijgaande brief aan het bisdom over het afzien van deze medewerking.

Voorstel programma Wonen & Werken over Samenwerking liniedijken Stelling van Amsterdam.

Het college besluit:

 1. De ‘samenwerkingsverklaring: samen op één lijn’ aan te gaan.
 2. Kennis te nemen van de indicatieve maatregelen uit het Raamwerk.

De Burgemeester besluit wethouder Hazen op grond van artikel 171 lid 1 Gemeentewet individueel te machtigen tot het ondertekenen van de ‘samenwerkingsverklaring: samen op één lijn’.

Voorstel programma Wonen & Werken over Evaluatie structuurvisie ten behoeve van de Omgevingsvisie.

Het college besluit:

 1. De evaluatie van de structuurvisie vast te stellen.
 2. In te stemmen met de volgende aandachtspunten voor het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie Uithoorn:
 • het landschap als uitgangspunt en de gebiedsgerichte benadering zijn een geschikte basis
 • de beschrijving van de (deel)gebieden verdient uitwerking
 • lopende trajecten en nog niet behandelde discussies worden meegenomen
 • niet uitgevoerde projecten en gebieden zonder project worden besproken
 • update de van de stand van zaken, met aandacht voor maatschappelijke opgaven en nieuwe thema’s zoals veiligheid, gezondheid e.d.
 1. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegd raadsbericht.
 2. Portefeuillehouder J. Hazen te mandateren om tekstuele aanpassingen in het raadsbericht door te voeren.

Voorstel programma Wonen & Werken over Vaststellen RES NHZ 1.0.

Het college besluit:

 1. Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.
 2. Wethouder Thijs Kroese (als technisch voorzitter van de Stuurgroep RES NHZ namens de energieregio Noord-Holland Zuid) te machtigen om de RES 1.0 NHZ, na besluit van de gemeenteraad, aan te bieden aan het Nationaal Programma RES.
 3. Vanuit het bovenlokale belang van de energietransitie de stuurgroep RES NHZ de opdracht te geven om een voorstel voor uitvoeringsprogramma 2021-2024 op te stellen.

Voorstel programma Organiseren over Lijst Moties en Toezeggingen november 2020 24 maart 2021

Het college besluit akkoord te gaan met de inhoud van het raadsbericht en deze te verzenden aan de raad.

Voorstel programma Wonen & Werken over Verkoop grond achter Boterdijk 91.

Het college besluit:

 1. Het perceel kadastraal bekend gemeente Uithoorn sectie C, nummer 2495, gelegen achter Boterdijk 91 te verkopen aan A.P. Blommestijn Veehouderij onder de voorwaarden zoals gesteld in de koopovereenkomst mits de raad geen wensen of bedenkingen uit.
 2. De raad voor te stellen geen wensen of bedenkingen te uiten ten aanzien van deze verkoop.
 3. De verkoopopbrengst als incidentele baat te verwerken in de 2e turap 2021.

Voorstel programma Wonen & Werken over Update ontwikkeling Heijermanslaan.

Het college besluit dit raadsbericht als update voor de ontwikkeling van de Heijermanslaan ter kennisname door te sturen naar de raad.

Voorstel programma Wonen & Werken over Correctie besluit aanwijzing grond Schansgebied ex artikel 5 Wvg.

Het college besluit akkoord te gaan met de inhoud van het raadsbericht en deze door te sturen naar de raad.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen de afwijzing van de aanvraag voor huishoudelijke verzorging ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Aandachtspunten raadssessie Metropool Regio Amsterdam – Verstedelijkingsstrategie.

Het college besluit de raad middels bijgevoegd bericht te informeren over de MRA Verstedelijkingsstrategie en de daarvoor georganiseerde raadssessie.