Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 15, 2021

Voorstel programma Organiseren over transitiecommissie MRA, inhoudelijke en financiële verantwoording MRA 2020, procesgang begroting MRA 2022.

Het college besluit:

 1. De zienswijze zoals opgenomen op pagina 4 en 5 van het collegevoorstel op het voorstel van de transitiecommissie MRA vast te stellen en deze zienswijze, samen met een eventuele zienswijze van de raad, rechtstreeks of via de AM-regio, bij de MRA in te dienen.
 2. De inhoudelijke en financiële verantwoording MRA 2020 vast te stellen en de bestemming van het overschot, voor zover toepassing aan de deelnemers wordt terugbetaald, te betrekken bij de p en c cyclus.
 3. De raad via een raadsbericht, naast over bovengenoemde besluitpunten, ook over de procesgang met betrekking tot de begroting MRA 2022 te informeren.

Voorstel programma Leven over Raadsbericht stand van zaken COVID-19 per 9 april 2021.

Het college besluit de raad te informeren over de laatste stand van zaken rondom de coronacrisis door een bericht aan de raad te verzenden.

Voorstel programma Leven over Mandaatbesluit aanlijn- en muilkorfgebod.

De burgemeester besluit:

 1. Mandaat te verlenen aan de politiechef van de Eenheid Amsterdam, en dat deze het mandaat door middel van ondermandaat mede kan verlenen aan door hem aan te wijzen andere personen die aan hem ondergeschikt zijn, tot het opleggen van het aanlijn- en/of muilkorfgebod als bedoeld in artikel 2:59, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening Uithoorn 2020 (hierna: “APV”).
 2. Het op 14 april 2020 genomen mandaat aan de Chef van de Dienst Executieve Ondersteuning van de politie Amsterdam Amstelland en diens plaatsvervanger in te trekken.
 3. Het besluit bekend te maken via de gemeentepagina van de Nieuwe Meerbode.

Voorstel programma Wonen & Werken over Gezamenlijk terras op het Marktplein.

Het college besluit toe te staan dat de horecaondernemers van Sjiek aan de Amstel, Geniet aan de Amstel en Esplanade di Due Tempi, onder voorwaarden, een gezamenlijk terras plaatsen aan de Amsteloever voor drie jaar met een mogelijkheid tot verlenging.

Voorstel programma Organiseren over Dienstverleningsovereenkomst Gemeentelijke Belastingen Amstelland 2021.

Het college besluit de bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst Gemeentebelastingen Amstelland 2021 vast te stellen.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het besluit van 3 december 2020 tot het ingevolge de Wmo afwijzen van een financiële tegemoetkoming voor de eigen auto.

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.
 2. Geen vergoeding in de proceskosten toe te kennen.
 3. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Organiseren over Collegeverklaring inzake gebruik DigiD en Suwinet.

Het college besluit:

 1. De “Collegeverklaring inzake gebruik DigiD en Suwinet” af te geven.
 2. Op basis van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub d WOB voor onbepaalde tijd geheimhouding op te leggen met betrekking tot de bijlagen bij de Collegeverklaring en de Verbeterplannen.
 3. De gemeenteraad te informeren over de Collegeverklaring door middel van bijgaand raadsbericht.
 4. Aan de gemeenteraad voor te stellen:
 • de verplichting tot geheimhouding op de bijlagen bij de Collegeverklaring.
 • de verbeterplannen op basis van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub d van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.