Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 13, 2021

Voorstel programma Wonen & Werken over Commissie Ruimtelijke kwaliteit onder de Omgevingswet.

Het college besluit om de raad voor te stellen om:

 1. Het aanstellen van een externe adviseur voor de beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit in de welstandsplichtige gebieden.
 2. Inwoners de mogelijkheid te bieden om hun advies mee te geven aan de externe adviseur tijdens het (reguliere) participatietraject bij bouwinitiatieven.
 3. Conform de vereisten vanuit de omgevingswet een benoemingsbesluit voor een commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor te bereiden. Deze commissie zal om advies gevraagd worden voor die aanvragen die betrekking hebben op rijksmonumenten binnen de gemeentegrenzen van Uithoorn.

Voorstel programma Samenleving over Monumentenlijst.

Het college besluit:

 1. De gemeentelijke monumentale status van het monument aan de Drechtdijk 16 in te trekken.
 2. De gemeentelijke monumentale status van het monument aan de Boterdijk 211 in te trekken.
 3. De eigenaren van de betreffende panden hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 4. Het gemeentelijk erfgoedregister aanpassen.
 5. De intrekking publiceren in de Staatscourant en de Nieuwe Meerbode.

Voorstel programma Samenleving over Vervolg TOZO – Heroriëntatie 2021.

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de uitvoering van de opdracht Heroriëntatie Uithoorn 2021.
 2. De financiële consequenties te betrekken bij het opstellen van de 1e turap 2021.
 3. De raad te informeren via bijgevoegd raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren over Nieuwe beslissing op bezwaar AVG verzoek D.B.

Het college besluit:

 1. Uitvoering te geven aan de uitspraak van de Raad van State van 09-12-2020 door het nemen van een nieuwe beslissing op bezwaar.
 2. De kosten van beroepsmatig verleende rechtsbijstand in bezwaar aan betrokkene te vergoeden.

Voorstel programma Samenleving over Collegevoorstel jaarrapportage VTH 2020 inclusief voortgang kwaliteitsverordening.

Het college besluit:

 1. De jaarrapportage VTH 2020 vast te stellen.
 2. De raad te informeren met het bericht aan de raad.

Voorstel programma Organiseren over Lijst Moties en Toezeggingen november 2020-24 maart 2021.

Het college besluit aan de raad voor te stellen om de lijst van moties en toezeggingen vast te stellen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Communicatie ontwikkeling Noorddammerweg 68.

Het college besluit:

 1. In te stemmen met bijgevoegd raadsbericht.
 2. Bijgaand raadsbericht ter informatie aan de raad te zenden.

Voorstel programma Wonen & Werken over vrije en commerciële plakplaatsen en wildplakken.

Het college besluit de vragen met twee raadsberichten te beantwoorden.

Voorstel programma Wonen & Werken over Zienswijze Uithoorn op concept Luchthavenverkeerbesluit, LVB1 (Schiphol).

Het college besluit:

 1. De zienswijze op het concept Luchthavenverkeerbesluit, die met de Raadswerkgroep Schiphol is opgesteld, vast te stellen, met inachtneming van eventuele noodzakelijke kleine aanpassingen.
 2. De wethouder te mandateren eventuele aanpassingen door te voeren.
 3. De zienswijze in te dienen en met een raadsbericht aan de raad te sturen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beslissing op bezwaar Sportlaan 10.

Het college besluit

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn onverkort en met de volledige motivering over te nemen en de ingediende bezwaarschriften van 27, 28 augustus 2020 en 1 september 2020, gericht tegen het besluit van 24 juli 2020 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. Het bestreden besluit van 24 juli 2020 in stand te laten, met aanvulling van de motivering conform de aanbevelingen van de bezwaarschriftencommissie.
 3. Bezwaarmakers en vergunninghouder van de beslissing op bezwaar schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Samenleving over Compensatie WMO vervoer als gevolg van Corona maatregelen in 2021.

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het afsluiten van een regeling voor financiële compensatie aan de uitvoerder van het Wmo-vervoer, firma Munckhof. Deze compensatieregeling geldt tot 1 augustus 2021 (einde contractdatum).
 2. Deze regeling uit te voeren conform circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de doorbetaling van het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer) waarin indringend beroep wordt gedaan op maatwerk vanuit de gemeente.
 3. In te stemmen met het informeren van de vervoerder firma Munckhof.

Voorstel programma Wonen & Werken over Verkoop ruimten De Scheg.

Het college besluit

 1. Een overeenkomst tot koop aan te gaan met mevrouw M. Mulder voor het perceel kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie B, nummer 10221 (gedeeltelijk).
 2. Een overeenkomst tot koop aan te gaan met de heer E.J. Mulder voor het perceel kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie B, nummer 8712 (gedeeltelijk).
 3. De financiële gevolgen hiervan te verwerken in de begroting van het project MFA De Scheg bij de 1e Turap 2021.