Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 11, 2021

Voorstel programma Samenleving over Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de beleidsuitgangspunten en de beleidsregels TONK Uithoorn 2021.
  2. De financiële consequenties te betrekken bij het opstellen van de 1e turap 2021.
  3. De tijdelijke Corona noodregeling voor de toekenning van Woonkostentoeslag in te trekken.
  4. De raad te informeren via bijgevoegd raadsbericht.
  5. Het participatieplatform sociaal domein te informeren via bijgevoegde brief.

Voorstel programma Samenleving over Raadsbericht stand van zaken COVID-19 van 2 maart 2021

Het college besluit de raad te informeren over de stand van zaken omtrent de coronacrisis.

Voorstel programma Samenleving over Raadsbericht beantwoording toezeggingen commissies week 7 2021 over Alcoholverbod en Evaluatie jaarwisseling

Het college besluit Het raadsbericht te versturen aan de raad ter beantwoording van de toezeggingen in de commissies van week 7 2021 betreffende het alcoholverbod en de evaluatie jaarwisseling.

Voorstel programma Organiseren over Oninbare posten 2020

Het college besluit de oninbare posten 2020 vast te stellen.

Voorstel programma Organiseren over Machtiging nutsovereenkomst vastgoed

Het college besluit de overeenkomsten voor de nutsvoorzieningen voor het gemeentelijk vastgoed aan te gaan. De burgemeester besluit de afdelingshoofden van de gemeente Uithoorn te machtigen de overeenkomsten voor de nutsvoorzieningen voor het gemeentelijk vastgoed te ondertekenen.

Voorstel programma Samenleving over Raadsbericht stand van zaken COVID-19 van15 maart 2021

Het college besluit de raad te informeren over de stand van zaken omtrent het coronavirus via een raadsbericht.