Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 10, 2021

Voorstel programma Organiseren Aanpassing kamer B&W 2020

Het college besluit budget van € 25.000 beschikbaar te stellen uit het Bedrijfshulpmiddelenplan 2021 voor de herinrichting van de kamers en pantry van het college van burgemeester en wethouders.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beslissing op bezwaar: Omgevingsvergunning luchthal, Randhoornweg

Het college besluit:

  1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaar van 10 november 2020 ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het besluit van 30 september 2020 in stand te laten.
  2. Bezwaarmaker en vergunninghouder van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Voorstel programma Organiseren over Benoeming stembureauleden en tellers TK21

Het college besluit:

  1. Voor de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021 de (reserve) voorzitters, (reserve) stembureauleden en (reserve) tellers die vermeld staan in de bijlage te benoemen.
  2. De bevoegdheid de bezetting van de stembureaus aan te passen en de bevoegdheid tot het benoemen van nieuwe stembureauleden en/ of tellers te mandateren aan de teamleider KCC/Burgerzaken.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beantwoording vraag Gemeentebelangen van 11 november 2020

Het college besluit de raad middels een raadsbericht te informeren van de beantwoording van de vragen die gesteld zijn door Gemeentebelangen op 11 november 2020.

Voorstel programma Organiseren over Interbestuurlijk Toezicht Informatiebeheer 2020

Het college besluit de gemeenteraad te informeren over Archiefjaarverslag 2020 en de beoordelingsbrief door de provincie door middel van een raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken over Voorstel tot intrekken van besluit tot aanwijzing gronden op grond van artikel 5 Wvg in het gebied van De Ruilverkaveling

Het college besluit:

  1. Op grond van artikel 8 lid 1 van de Wvg om het besluit van de gemeenteraad van 30 januari 2020, inzake een deel van de percelen die zijn gelegen in het gebied “De Ruilverkaveling” in De Kwakel aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, in te trekken. De percelen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende percelenlijst, waarop zijn vermeld de op de intrekking betrekking hebbende percelen, de grootte en de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en ander naar de rechtstoestand van (volledig bijgewerkt t/m) 11 november 2019 respectievelijk 14 november 2019.
  2. Het besluit tot intrekking te voegen bij de op grond van artikel 7 lid 1 van de Wvg ter inzage gelegde stukken die op het aanwijzingsbesluit betrekking hebben en in kopie te verzenden naar de desbetreffende eigenaren en beperkt gerechtigden.
  3. Het besluit tot intrekking op grond van artikel 7 lid 4 en artikel 8 lid 1 onderdeel b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken – na het onherroepelijk worden van het intrekkingsbesluit - in te schrijven in het gemeentelijke beperkingenregister respectievelijk bijwerken van de gemeentelijke beperkingenregistratie.

Voorstel programma Samenleving over Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 18 augustus 2020, tot het ingevolge de Participatiewet opleggen van een bestuurlijke boete

Het college besluit:

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.
  2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.