Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 08, 2021

Anterieure Overeenkomst transformatie Cindu kantoor 

Het College besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen af te zien van het inbrengen van wensen en bedenkingen met betrekking tot de anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 Wro transformatie van de locatie “Amsteldijk-noord 35”, fase 1, inclusief bijlagen, tussen de gemeente Uithoorn en initiatiefnemer
 2. Indien de gemeenteraad instemt met het voorstel om af te zien van het inbrengen van wensen en bedenkingen, de anterieure overeenkomst als genoemd onder 1. aan te gaan.

De burgemeester besluit: 

Om wethouder J.P.G. Hazen te machtigen om de Anterieure Overeenkomst transformatie Cindu kantoor te ondertekenen en de verdere uitvoering van deze overeenkomsten ter hand te nemen.

Collegevoorstel anterieure overeenkomst Kootpark-Oost Connexxion

Het College besluit:

 • de raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen te uiten tegen de anterieure grondexploitatieovereenkomst met Amsteltwo Beheer B.V. inzake Woongebied Sportlaan 15, Burgemeester Kootpark, Uithoorn;
 • indien de raad overeenkomstig het onder punt 1 bedoelde voorstel besluit, de voornoemde anterieure overeenkomst aan te gaan;
 • de portefeuillehouder te mandateren om enkele tekstuele wijzigingen in het raadsvoorstel door te voeren.

De burgemeester besluit: 

Om wethouder H. Bouma te machtigen om de anterieure grondexploitatieovereenkomst met Amsteltwo beheer B.V. inzake Woongebied Sportlaan 15, Burgemeester Kootpark, Uithoorn namens de gemeente Uithoorn te ondertekenen.

Een groene recreatieve verbindingszone van Westeinderscheg naar Amstelscheg (Masterplan Legmeerbos)

Het College besluit:

 • Het gedachtegoed voor een groene recreatieve verbindingszone van Westeinderscheg naar Amstelscheg positief te omarmen en de raad voor te stellen dat eveneens te doen;
 • De raad voor te stellen het college opdracht te geven om in relatie met de gemeentelijke omgevingsvisie, in beeld te brengen of de realisatie van deze groene recreatieve verbindingszone haalbaar is aan de hand van een aantal processtappen, waarvan de eerste twee stappen zijn het uitvoeren van een globale verkenning naar de haalbaarheid en het opstellen van een plan van aanpak voor de vervolgstappen.
 • In de globale verkenning in ieder geval te betrekken/onderzoeken:
 1. De relatie met de ontwikkelingen in MRA, provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen en Aalsmeer
 2. Beschikbaarheid van gronden
 3. Relevante partijen in het gebied in beeld brengen
 4. Verkennen van draagvlak bij deze partijen
 5. Of aangesloten kan worden bij bestaande processtructuren in de regio.
 6. De combinatie met RES zoekgebied
 • Een persbericht vast te stellen en na besluitvorming te verspreiden 

Gebiedsvisie Ruilverkaveling, stand van zaken en scenario’s

Het College besluit:

 1. Voor de afronding van de gebiedsvisie Ruilverkaveling te kiezen voor scenario 2, waarbij het gebied wordt gesplitst in een Tuinbouwgebied en een Transformatiegebied, en dit na 5 jaar te evalueren. 
 2. Af te zien van verdere inspanningen om een centrale compensatielocatie Ruimte voor Ruimte te realiseren
 3. Te besluiten om de procedure te starten om het besluit om de gronden die zijn aangewezen op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten op de locatie ten noorden van Halfweg in te trekken;
 4. De vervolgstappen te zetten zoals onder paragraaf “Planning en Vervolg” is aangegeven;
 5. De raad te informeren met een raadsbericht.

Anterieure overeenkomst ontwikkeling Noorddammerweg 68 de Kwakel

Het College besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen af te zien van het inbrengen van wensen en bedenkingen met betrekking tot de Anterieure Overeenkomst locatie Noorddammerweg 68, De Kwakel, inclusief bijlagen;
 2. Indien de gemeenteraad instemt met het voorstel om af te zien van het inbrengen van wensen en bedenkingen, de anterieure overeenkomst als genoemd onder 1. aan te gaan.

De burgemeester besluit: 

 • Wethouder J.P.G Hazen te machtigen om de Anterieure Overeenkomst Noorddammerweg 68 te ondertekenen en de verdere uitvoering van deze overeenkomsten ter hand te nemen.