Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 9, 2020

Voorstel programma Wonen en Werken Aanbieding op grond van artikel 11 Wet voorkeursrecht gemeenten

Het college besluit:

 1. In beginsel in te gaan op de aanbieding van de eigenaar van het perceel kadastraal bekend, gemeente Uithoorn, sectie D, nummer 5014 (Het Korte Eind 2) en de eigenaar hiervan door middel van aangetekende brief op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Samenleving over de Cultuurnota

Het college besluit:

 1.  In te stemmen met de concept Cultuurnota 2020-2023;
 2. De concept Cultuurnota 2020-2023 vast te laten stellen door de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit

Voorstel programma Samenleving aanpassing Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2020

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen artikel 2:28 en artikel 5:11 van de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2020 gewijzigd vast te stellen; en
 2.  De wijziging van artikel 2:28 en artikel 5:11 Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2020 bekend te maken in het gemeenteblad en in werking te laten treden een dag na bekendmaking.

Voorstel programma Wonen en Werken beslissing op bezwaar afwijzing verzoek parkeerplaatsen

Het college besluit het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn d.d. 13 februari 2020 inzake het afwijzen van het verzoek tot het instellen van twee parkeerplaatsen voor exclusief gebruik door de dierenarts en bezoekers van de dierenartsenpraktijk in de Marijnenlaan te Uithoorn, over te nemen en het bezwaarschrift ingediend door DAS Rechtsbijstand namens haar cliënt J.T.A.B. te Uithoorn kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.

Voorstel programma Wonen en Werken Bestemmingsplan 'Vuurlijn 78', De Kwakel

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het wijzigen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 78, De Kwakel’ conform de nota van beantwoording van zienswijzen (bijlage 2).
  De raad conform raadsvoorstel voor te stellen om:
 2. met inachtneming van beslispunt 1 het bestemmingsplan ‘Vuurlijn 78, De Kwakel’ , als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn78-OW01, gewijzigd vast te stellen en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
 3. geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12 e.v. Wro vast te stellen, omdat het verhalen van kosten anderszins verzekerd is.

Voorstel programma Samenleving besluit aanbesteding Amsterdam

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het gezamenlijk met Amsterdam aanbesteden van de specialistische jeugdhulp (‘segment C’), waarbij de nieuwe contracten met aanbieders per 1 januari 2022 ingaan;
 2. De gemeenteraad hierover door middel van bijgevoegd raadsbericht te informeren.

Voorstel programma Organiseren Klimaatsysteem Gemeentehuis

Het college besluit: de vragen over het klimaatsysteem Gemeentehuis te beantwoorden met het bijgevoegde raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren Ondertekening verkoop en update verkooptraject Eneco

Het college besluit de raad met bijgaand raadsbericht te informeren over de ondertekening van de verkoopovereenkomst Eneco en een update over het verkooptraject.

Voorstel programma Samenleving Raadsbericht beschietingen voorjaar 2019

Het college besluit het “Raadsbericht beschietingen voorjaar 2019” te verzenden aan de gemeenteraad

Voorstel programma Wonen en Werken RB uitnodiging BOT sessie 19 maart 2020

Het college besluit De gemeenteraadsleden uit te nodigen voor een BOT sessie inzake de stand van zaken omtrent het Schansgebied. 

Voorstel programma Organiseren Lijst moties en toezeggingen (30 januari 2020)

Het college besluit aan de raad voor te stellen:

 1. De lijst van moties en toezeggingen (versie 30 januari 2020) vast te stellen.