Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 8, 2020


Voorstel programma Wonen en Werken 20200212 BW WAPO en welstand

Het college besluit Gezien het feit dat de gevelaanzichten vanaf de Koningin Máximalaan niet onder het welstandsregime vallen, en het welstandsadvies bovendien niet leidt tot een kwalitatieve verbetering, het advies van welstand voor een typologie wijziging van de gebouwen blok 1 en 2 niet over te nemen.
2020-019844
Voorstel programma Samenleving Aanwijzingsbesluit GGD

Het college besluit:
1. In te stemmen met aanwijzingsbesluit toezichthouders GGD
2. In trekken oude aanwijzingsbesluit 23 mei 2017 2020-017643
Voorstel programma Beslissing op bezwaar verkeersbesluiten laadpaallocaties Buitenhof en Schoolstraat

Het college besluit:
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn d.d. 16 januari 2020 over te nemen en het bezwaar van de heer K. tegen de aanwijzing van een laadpaallocatie ter hoogte van Buitenhof 2 niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn d.d. 16 januari 2020 over te nemen en het bezwaar van mevrouw V. tegen de aanwijzing van een laadpaallocatie ter hoogte van Schoolstraat 20 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
3. De heer K. en mevrouw V. schriftelijk de beslissing op bezwaar bekend te maken 2020-017283
Voorstel programma Wonen en Werken Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR)

Het college besluit:
De raad voor te stellen
1. Het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte Uithoorn 2020-2030 (IBOR) vast te stellen. 
2. Het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte gemeente Uithoorn 2010 (KOR) te laten vervallen.

2019-004330
Voorstel programma Wonen en Werken Raadsconsultatie Hoofdlijnen nieuwe woonruimteverdeling

Het college besluit de bijgevoegde stukken, betreft de consultatie over de nieuwe woonruimteverdeling van sociale huurwoningen, ter kennisname aan de raad aan te bieden.
2018-055629
Voorstel programma Wonen en Werken Vaststellen Verordening Duurzaamheidslening 2020

Het college besluit: 
1. De raad voor te stellen om de verordening Duurzaamheidslening Uithoorn 2020 vast te stellen.
2. De raad voor te stellen om een krediet beschikbaar te stellen van € 250.000 voor het verstrekken van Duurzaamheidsleningen.
2020-020101
Voorstel programma Wonen en Werken BOB: afwijzing handhaving brug op het perceel “Zijdelveld 54"

Het college besluit: 
1. Het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren; 
2. De reactie op het verzoek om handhaving in de (bijlage van de) brief van 27 maart 2019 wijzigen; 
3. Het besluit bekendmaken aan bezwaarmaker. 2019-058769
Voorstel programma Wonen en Werken BOB: Omgevingsverg. Banken 1

Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift van 25 juli 2019 ontvankelijk, doch ongegrond, te verklaren; 
2. Het bestreden besluit van 19 juni 2019 in stand te laten;
3. Het verzoek om een vergoeding van de proceskosten af te wijzen;
4. Het besluit op het bezwaarschrift bekendmaken aan de gemachtigde van bezwaarmakers en de vergunninghouder.
2019-054104
Voorstel programma Organiseren Decembercirculaire 2019 en ontwikkelingen gemeentefonds

Het college besluit:
1. Met bijgaand raadsbericht de raad te informeren over de decembercirculaire 2019. Ten opzichte van de septembercirculaire 2019 ontvangt Uithoorn meer geld uit het gemeentefonds.
Tevens informeren we de raad over de ontwikkelingen in het gemeentefonds. Een belangrijke actuele ontwikkeling zijn de voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021.
2019-070000
Voorstel programma Wonen en Werken Drechtdijk 9-11, De Kwakel

Het college besluit:
1. In te stemmen met het aangaan van de anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling Drechtdijk 9-11, De Kwakel;

De burgemeester besluit:
1. Hans Bouma te machtigen voor het vertegenwoordigen van het college bij het ondertekenen van de anterieure overeenkomst Drechtdijk 9-11, De Kwakel.
2020-010246
Voorstel programma Organiseren GPA – Thermometer Q4-2019

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van de Thermometer van GPAG per 31 december 2019 en deze middels bijgaand concept Bericht aan de Raad ter kennis te brengen van de raad;
2. Op basis van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot dit collegevoorstel met bijbehorende toelichting en alle bijlagen, alsmede het raadsvoorstel onder sub 4, voor een periode na het besluit van B&W tot geheimhouding en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.;
3. De raad conform raadsvoorstel voor te stellen:
a. de verplichting tot geheimhouding op het raadsvoorstel inclusief bijlagen van het college van burgemeester en wethouders van 11 februari 2020 inzake het Bericht aan de Raad d.d. 11 februari 2020, op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen;
b. de termijn van de geheimhouding te bepalen op een periode te rekenen vanaf de datum van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 11 februari 2020 2016-020226 en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V


2016-020226
Voorstel programma Samenleving Raadsbericht geweldincident busstation 5 februari 2020

Het college besluit het raadsbericht geweldincident busstation 5 februari 2020 te sturen aan de gemeenteraad. 
2020-019275
Voorstel programma Organiseren Verkoop tuingrond Thamerweg 48

Het college besluit een overeenkomst tot verkoop van de (tuin)grond nabij de woning Thamerweg 48 aan te gaan.
2020-020432