Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 7, 2020

Voorstel programma Wonen en Werken Handboek Samenwerken op Dijken; afspraken tussen gemeenten en waterschap

Het college besluit de afspraken in het Handboek Samenwerking op Dijken te hanteren als gemeenschappelijke gedragslijn voor samenwerking tussen gemeente Uithoorn en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bij het beheer en onderhoud van waterkeringen en de op- of aanliggende gemeentelijke wegen en overige gemeentelijke assets.
Reg.nr: 2020-017688

Voorstel programma Wonen en Werken Verkeersmaatregelen Marijnenlaan

Het college besluit:

  1. Met een verkeersbesluit twee verkeersmaatregelen in te stellen, namelijk:

a. In de Marijnenlaan een parkeerschijfzone in te stellen van ma t/m vr tussen 09:00 en 18:00 uur voor de duur van één uur en omvat zeventien parkeerplaatsen aan de zijde van het busstation;
b. In de Gerbrandylaan wordt een parkeerverbod ingesteld aan de overzijde van de aanwezige haaksparkeerplaatsen door middel van het aanbrengen van gele onderbroken belijning;

       2. na het instellen van de parkeermaatregelen de parkeersituatie in de wijk te monitoren en één jaar na realisatie te evalueren.

Reg.nr: 2019-035438

Voorstel programma Wonen en Werken VANG HHA Uithoorn: vermindering restafval

Het college besluit:

  1. Het plan van aanpak Van Afval naar Grondstof Participatietraject & Grondstoffenbeleid Uithoorn d.d. 6 februari 2020 uit te voeren.
  2. De raad met een raadsbericht hierover te informeren, met als bijlagen:

a. Plan van aanpak
b. De presentatie die getoond is tijdens de informatiebijeenkomst voor de raad d.d. 24 september 2019
c. De beantwoording van de vragen die na de informatiebijeenkomst gesteld zijn.

Reg.nr: 2019-066910

Voorstel programma Wonen en Werken 2e addendum op EOK Vinckebuurt Zeeman

Het college besluit het 2e addendum bij de Grondexploitatieovereenkomst Vinckebuurt-Campinaterrein d.d. 8 april 2011 met Zeeman Real Estate B.V. aan te gaan.
Reg.nr: 2020-015837

Voorstel programma Wonen en Werken Voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21

Het college besluit Het Voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21 voor inspraak en vooroverleg vrij te geven.
Reg.nr: 2019-043569

Voorstel Programma Wonen en Werken raadsbericht Informatie over digitale schermen in Uithoorn

Het college besluit: De raad met een raadsbericht te informeren over de geplaatste informatie-/reclameschermen in de gemeente Uithoorn.
Reg.nr: 2019-097877