Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 6, 2020

Voorstel programma Organiseren Representatiebeleid.

Het college besluit:

 1. Het representatiebeleid Uithoorn 2020 vast te stellen.
 2. De erepenning als uiting van het ereburgerschap in te stellen.

Reg.nr: 2019-093715

Voorstel programma Organiseren Amstelland - Meerlanden Overleg werkplan 2020 en reactie Amstelland -Meerlanden op concept MRA-agenda 2.0.

Het college besluit de raad middels een raadsbericht te informeren over het werkplan Amstelland – Meerlanden 2020 en de gezamenlijke reactie van de AM-regio inzake de concept MRA-agenda 2.0.
Reg.nr: 2019-062025

Voorstel programma Samenleving over Rookvrije generatie

Het college besluit De raad te informeren over de voortgang van de uitvoering van de motie rookvrije generatie
Reg.nr: 2019-094387

Voorstel programma Samenleving over Wmo- toezicht jaarplan 2020

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen en in te stemmen met het Wmo- toezicht jaarplan 2020;
 2. In te stemmen met de kosten die voor rekening komen van de gemeente Uithoorn: € 11.621,-.

Reg.nr: 2020-013546

Voorstel programma Organiseren over de Zelfevaluaties BRP en PNIK 2019

Het college besluit:

 1. De managementrapportage BRP en PNIK 2019 vast te stellen.
 2. De uittreksels BRP en PNIK te ondertekenen en deze ondertekende versies vóór 14 februari 2020 naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) te sturen.

Reg.nr: 2020-010250

Voorstel programma Samenleving over de Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 17 september 2019 tot het ingevolge de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2017 afwijzen van de aanvraag om een woonurgentie

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen. Reg.nr: 2019-039431

Voorstel programma Organiseren over de wapenvermeerdering Uithoorn

Het college besluit:

 1. Conform het raadsinitiatiefvoorstel een vermeerdering van het wapen van de gemeente Uithoorn aan te vragen;
 2. Het advies van de Hoge Raad van Adel voor het ontwerp van het nieuwe gemeentewapen te volgen;
 3. De raad voor te stellen de verwachte kosten van € 10.000 op te nemen in de Kadernota en de Programmabegroting van 2021.
 4. Bijgaande conceptbrief aan Zijne Majesteit de Koning na instemming van de raad te versturen.

Reg.nr: 2019-091408