Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 5, 2021

Principeverzoek Boterdijk 177

Het College besluit: Onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek om het perceel van de Boterdijk 177 te splitsen en op het af te splitsen deel aan de Pastoor J. van Dijklaan een nieuwe vrijstaande woning te realiseren.

AM-werkplan 2021 en procesaanpak versterking MRA-samenwerking 

Het AM-werkplan is op 9 december 2020 door de regiegroep AM vastgesteld. Met het werkplan 2021 geeft de GR AM richting aan haar prioriteiten en werkwijze voor 2021. Als uitwerking van de evaluatie naar de bestuurlijke samenwerking in MRA-verband, zijn in de Regiegroep MRA in het najaar van 2019 afspraken gemaakt, voor het vervolgtraject. Speerpunten waren de doorontwikkeling van de visie, de principes voor samenwerking en doorontwikkeling van de MRA-governance. Deze zaken zijn nu door de MRA opgepakt en moeten voor het zomerreces leiden tot voorstellen die formeel in de Raden en Staten worden bekrachtigd.

Het College besluit:

 • de raad via een raadsbericht te informeren over het werkplan AM 2021 en procesaanpak versterking van de MRA-samenwerking.

Beantwoording raadsvragen mbt koop-en realisatieovereenkomst the Cube

Op 8 december 2020 heeft het college ingestemd met de koop- en realisatieovereenkomst The Cube.

Naar aanleiding van het Raadsbericht dat op 9 december aan uw raad is verzonden heeft de PVDA-fractie vragen gesteld. In dit bericht worden deze vragen beantwoord.
Wij verzoeken u de raad (PVDA-fractie) te informeren door middel van dit raadsbericht.

Het College besluit:

 • De vragen van de PVDA-fractie met betrekking tot de koop- en realisatieovereenkomst The Cube te beantwoorden door middel van een raadsbericht. 

Beslissing op bezwaar en dwangsombesluit m.b.t. K.S.N.

Een persoon heeft bezwaar gemaakt tegen het niet nemen van een dwangsombesluit nadat hij de gemeente een ingebrekestelling had gestuurd wegens het niet tijdig besluiten op zijn verzoek in het kader van de AVG. Het bezwaar is gegrond.

Het College besluit:

 • Om alsnog een dwangsombesluit te nemen waarin een dwangsom wordt toegekend wegens niet tijdig besluiten op een AVG verzoek.

Planning nota financieel gezond en financiële sturing

 • Op 11 februari spreken we met de raad over de financiële situatie. We geven inzicht in de financiële uitdaging waar we voor staan, en we schetsen de mogelijkheden hoe we als gemeente met die uitdaging om kunnen gaan. Via bijgaand raadsbericht wordt de raad geïnformeerd over de voortgang. 

Het College besluit:

 • De raad te informeren over de voortgang van financieel gezond met een raadsbericht.

Raadsbericht AHC brief Stedin december 2020

Het College besluit:

 • de raad te informeren met een raadsbericht inzake de financiering LTF Stedin.

Raadsbericht decembercirculaire 2020

De decembercirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het aanvullende pakket compensatie medeoverheden december 2020 in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. De effecten van de decembercirculaire worden betrokken bij het opstellen van de jaarstukken van 2020 en de financiële effecten voor 2021 en verder worden betrokken bij het eerstvolgende P&C document.

Tot slot bevat de bijgevoegde memo de eerste resultaten over het onderzoek in het kader van de kosten binnen de jeugdzorg. De conclusie van dit onderzoek is dat investeren in preventie niet leidt tot een besparing.

Het College besluit:

 • het raadsbericht over de decembercirculaire 2021 inclusief bijlage te verzenden naar de raad.

Raadsbericht stand van zaken COVID-19 28 januari 2021 

Het College besluit:

 • akkoord te gaan met de stukken en verzending naar de Raad.

Rood asfalt, voortgangsrapportage Q4 2020 

Naar aanleiding van meldingen over en ongevallen op rood asfalt in Uithoorn is in maart 2020 hierover een rapportage “intern onderzoek rood asfalt” opgesteld. Hierin kwam aan de orde wat er de afgelopen jaren aan meldingen was geregistreerd, welke acties zijn ondernomen, welke onderzoeken zijn uitgevoerd en wat de conclusie hiervan was. Hierover is de raad met het raadsbericht van 27 maart 2020 geïnformeerd. Daarnaast zijn actiepunten opgesteld op gebied van techniek en organisatie en zijn aanbevelingen gedaan. Dit plan van aanpak is met het raadsbericht van 2 november naar de raad gestuurd.

De eerste voortgangsrapportage was bij het plan van aanpak gevoegd en omvat de maanden april t/m augustus 2020. Voor de tweede voortgangsrapportage zijn derhalve de gegevens verzameld over de maanden september t/m december.

Het College besluit:

 • De raad met een raadsbericht te informeren over het rode asfalt met een voortgangsrapportage over de maanden september t/m december 2020.

Sportnota ‘Sport verenigt! 2021 – 2028’

De Sportnota ‘Sport verenigt! 2021 - 2028’ beschrijft voor de komende acht jaar de ambities op het terrein van sporten en bewegen van de gemeente Uithoorn. Speerpunten zijn: 

 • Uithoorn en De Kwakel bieden zoveel mogelijk gelegenheid tot sporten en bewegen
 • (Pro)actief stimuleren van sport en bewegen
 • Effectief en efficiënt samenwerken

Vervolg

Voorgesteld wordt om de Sportnota ‘Sport Verenigt! 2021 - 2028’ door de raad te laten vaststellen met inachtneming van het advies van het Participatieplatform Sociaal Domein.

Het College besluit:

 1. In te stemmen met de inhoud van de Sportnota ‘Sport Verenigt! 2021 - 2028’
 2. In te stemmen om de Sportnota ‘Sport Verenigt! 2021 - 2028’ ter besluitvorming voor te leggen aan de raad, zie bijgaand Raadsvoorstel

Terugblik herstelactiviteiten en corona

Met het neerzetten van een sfeerbeeld m.b.t. corona en herstelactiviteiten, wil het college de raad op een wat hoger abstractieniveau informeren en leren van eventuele verbeterpunten. Het is geenszins de bedoeling om te evalueren terwijl de pandemie nog aande is. De conclusie van het sfeerbeeld is niet uitputtend en volledig, maar laat op grote lijn zien wat de gemeente heeft gedaan in de herstelfase. Ook de crisis en herstartfase komen voorbij aangezien dit niet los van herstel kan worden gezien.

De aanpak van nazorg en herstel vraagt veel van de gemeentelijke organisatie en van de samenwerking met andere betrokken organisaties en partijen. Vastgesteld kan worden dat vanuit de gemeentelijke organisatie (en ook Duo+) veel inzet is gepleegd om de dienstverlening zo veel als mogelijk als normaal te laten continueren. Dit is grotendeels gelukt. De dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers hebben doorgang kunnen vinden, soms in een gewijzigde vorm. Niet alles is goed gegaan en er zijn leermomenten getrokken. We hadden eerder moeten kiezen voor een meer gestructureerde aanpak van door- en opstart waar herstel onderdeel van uit maakt. Een duidelijke bestuurlijke opdracht uitmondend in een bestuurlijk plan met uitgangspunten die richtinggevend zijn voor de aanpak was op zijn plek geweest. Desalniettemin hebben we niet de indruk dat de inwoners en ondernemers hiervan onevenredig overlast van hebben ondervonden.

Het College besluit:

 • de raad middels een raadsbericht te informeren over de terugblik herstelactiviteiten i.v.m. corona.

Uitnodiging infosessie raad transitievisie warmte

De gemeente werkt aan een plan om in kaart te brengen hoe de gebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij kan zijn, de transitievisie warmte. De gemeenteraad moet dit plan uiteindelijk vaststellen. Om de raadsleden te informeren over onder andere de voor- en nadelen van de verschillende warmteopties, organiseren we een informatieavond. Deze is tegelijk voor de raden van Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel. We trekken met deze drie gemeenten samen op in het proces. Met bijgaand raadsbericht willen we de raadsleden voor deze bijeenkomst uitnodigen. 

Het College besluit:

 • de gemeenteraad uit te nodigen voor een (online) informatiesessie over de warmtetransitie op 30 maart.