Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 5, 2020

Voorstel programma Samenleving over het Raadsbericht voortgang/planning aanpak onrustig verloop jaarwisseling 2019 – 2020

Het college besluit in te stemmen met het raadsbericht voortgang/planning onrustig verloop jaarwisseling 2019 – 2020 waarbij de portefeuillehouder gemandateerd is het bericht aan de raad uitvoerig te wijzigen.

Voorstel programma Samenleving Hoofdlijnen Regioprogramma HGKM 2020-2025

Het college besluit De raad de gelegenheid te geven te reageren op Hoofdlijnen van het Regioprogramma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2020-2025.

Voorstel programma Wonen en Werken over de procesaanpak omgevingsvisie

Het college besluit de procesaanpak voor het maken van een omgevingsvisie voor de gemeente Uithoorn ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

Voorstel programma Wonen en Werken raadsbericht stand van zaken RES

Het college besluit in te stemmen met verzending van bijgaand raadsbericht over de stand van zaken van de Regionale Energie Strategie.

Voorstel programma Wonen en werken over de schoonmaakaanbesteding gemeentelijke accommodaties

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voornemen van het uitschrijven van een openbare Europese aanbesteding, voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor schoonmaakonderhoud van vijf (sport)accommodaties;
  2. In te stemmen met het aangaan van een schoonmaakovereenkomst met een maximale looptijd van zeven (7) jaar, te weten een vaste periode van drie (3) jaar, waarvan het eerste jaar geldt als proeftijd, met de mogelijkheid tot verlenging tot viermaal (4x) één (1) jaar;
  3. Ter uitvoering van bovengenoemd besluit, machtigt het college van B&W Duo+ om, op basis van de beoordeling door het projectteam, namens de gemeente het gunningsbesluit van de aanbesteding te ondertekenen;
  4. Ter uitvoering van bovengenoemd besluit, machtigt de burgemeester, het hoofd van de Afdeling Wonen & Werken, tot het aangaan en ondertekenen van de inkoopstrategie en de schoonmaakovereenkomst.

Voorstel programma Samenleving Financiële positie Kenter Jeugdhulp

Het college besluit de raad middels een raadbericht te informeren over de financiële positie van Kenter Jeugdhulp.

Voorstel programma Samenleving Oordeel interbestuurlijk toezicht, VTH omgevingsrecht 2019

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het oordeel van de provincie over de taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving in het kader van interbestuurlijk toezicht.
  2. Met het raadsbericht, de raad op de hoogte te stellen van het oordeel van de provincie.

Voorstel programma Organiseren update beveiliging Citrix

Het college besluit de raad te informeren over de stand van zaken rondom Citrix middels bijgevoegd raadsbericht.