Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 4, 2020

Voorstel programma Samenleving beantwoording schriftelijke vragen CDA over rubbergranulaat.

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen CDA over rubbergranulaat.
Reg.nr: 2020-012634

Voorstel programma Samenleving over de beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 17 oktober 2019 tot het ingevolge de Beleidsregels vergoeding kosten kinderopvang op sociaal medische indicatie afwijzen van de aanvraag om een voorlopige tegemoetkoming

Het college besluit:

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren.
  2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen.

Reg.nr: 2019-090514

Voorstel programma Organiseren aanpassing actualisatie geheimhouding

Het college besluit in te stemmen met het versturen van een bericht aan de raad inzake een aangepaste versie van het Geheimhoudingsregister van de gemeente Uithoorn.
Reg.nr: 2019-059590

Voorstel programma Samenleving over de beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 14 november 2019 tot het ingevolge de Participatiewet verlagen van de bijstandsnorm met 20% van de gehuwdennorm wegens het ontbreken van woonkosten

Het college besluit:

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren.
  2. Het verzoek tot vergoeding van de proceskosten en een schadevergoeding in de vorm van een wettelijke rente afwijzen.
  3. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen.

Reg.nr: 2019-087479

Voorstel programma Samenleving Financiële positie Kenter Jeugdhulp

Het college besluit de raad middels een raadbericht te informeren over de financiële positie van Kenter Jeugdhulp.
Reg.nr: 2019-082578

Voorstel programma Samenleving Oordeel interbestuurlijk toezicht, VTH omgevingsrecht 2019

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het oordeel van de provincie over de taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving in het kader van interbestuurlijk toezicht.
  2. Met het raadsbericht, de raad op de hoogte te stellen van het oordeel van de provincie.

Reg.nr: 2019-098694

Voorstel programma Organiseren Terugkoppeling workshop raad en college m.b.t. rolneming

Het college besluit:

  1. De raad middels een raadsbericht het verslag van de workshop rolneming raad - college toe te zenden;
  2. De toezegging, nummer 7 op de lijst moties en toezeggingen (versie 11 november 2019), als afgehandeld te beschouwen en de raad te adviseren conform te besluiten bij de eerstvolgende behandeling van de moties en toezeggingen.

Reg.nr: 2019-091272