Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 3, 2020

Voorstel programma Organiseren over een nieuwe beslissing op bezwaar en mededeling naar aanleiding van verzoek om alsnog te beslissen op Wob verzoeken uit 2017.

Het college besluit:

 1. Met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank van 29 oktober 2019 een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen, overeenkomstig beslissing op bezwaar hoogte grafrechten. De nieuwe beslissing komt erop neer dat de overige
  documenten waarom de heer U. verzoekt er niet zijn en derhalve dan ook niet kunnen worden verstrekt.
 2. Geen nieuwe besluiten te nemen op door de heer U. eerder ingediende en door hem genoemde Wob-verzoeken, nu daarop al besluiten zijn genomen, die inmiddels onherroepelijk zijn geworden en de heer U. informeren dat de gemeente dus niet in gebreke is gebleven.
 3. De heer U. uitnodigen voor een gesprek om te bespreken welke informatie hij nog wenst te ontvangen.

Reg.nr: 2018-019872

Voorstel programma Samenleving over de indexering minimaregelingen 2020.

Het college besluit de bedragen voor de onderstaande minima regelingen voor 2020 te indexeren met het consumentenprijsindex (CPI) van het CBS met 2,6%, afgerond naar boven op hele euro’s:

 • Maatschappelijke participatie jongeren
 • Maatschappelijke participatie jongeren
 • Maatschappelijke participatie volwassenen
 • Maatschappelijke participatie ouderen
 • Tegemoetkoming computerregeling

Reg.nr: 2019-097659

Voorstel programma Samenleving de beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 31 oktober 2019 tot het ingevolge de Participatiewet terugvorderen van teveel verstrekte bijstand.

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ontvankelijk en deels gegrond verklaren.
 2. De hoogte van de terugvordering vaststellen op € 1.546,66, waarbij de wettelijke grondslag artikel 58, tweede lid, van de Participatiewet is.
 3. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen.

Reg.nr: 2019-083997

Voorstel programma Organiseren over het procesbesluit inzake door de familie V. aangespannen civiele procedure.

Het college besluit:
Naar aanleiding van de familie V. bij de rechtbank Amsterdam tegen de gemeente aanhangig gemaakte civielrechtelijke procedure, gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder f, van de Gemeentewet, door middel van een advocaat van het advocatenkantoor Pot Jonker Advocaten te Haarlem, namens de gemeente tot het voeren van verweer en het verrichten van alle relevante rechtsmaatregelen.

Reg.nr: 2019-086130

Voorstel programma Wonen & Werken over de beantwoording schriftelijke vragen VVD 10-12-2019.

Het college besluit de raad te informeren middels een raadsbericht omtrent de vragen van de VVD over parkeren in het Dorpscentrum van Uithoorn d.d. 10-12-2019.

Reg.nr: 2020-006595
 

Voorstel programma Samenleving over de Stand van zaken sportnota.

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het actualiseren van de sportnota;
 2. De raad te informeren via bijgevoegd raadsbericht.

Reg.nr: 2019-046089

Voorstel programma Wonen & Werken over Vestiging voorkeursrecht in “De Ruilverkaveling” te De Kwakel, zienswijzen.

Het college besluit:

 1. Het concept van het raadbesluit, behorende bij het aanwijzingsbesluit van het college van 26 november 2019, nr. 1533, naar aanleiding van de naar voren gebrachte zienswijzen te wijzigen;
 2. De raad van de gemeente Uithoorn voor te stellen om op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) een deel van de percelen, gelegen in het plangebied “De Ruilverkaveling” in De Kwakel, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastraal overzicht met nummer 373.19.8011a-GPN001 en op de percelenlijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte en de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en ander naar de rechtstoestand van (volledig bijgewerkt t/m) 11 november 2019 respectievelijk 14 november 2019;
 3. De raad van de gemeente Uithoorn voor te stellen om de onder 2 bedoelde percelen aan te wijzen om de realisatie de toegedachte bestemming ‘Wonen en sport met bijbehorende voorzieningen’, zoals op masterplantekening met nummer 373.19.8011-MPN001 is aangegeven, zeker te stellen.

Reg.nr: 2019-085313

Voorstel programma samenleving over de samenwerkingsovereenkomst Jeugdfonds Sport & Cultuur 2020-2022.

Het college besluit:

 1. De evaluatie notitie samenwerking Jeugdfonds Sport & Cultuur 2017-2019 voor kennisgeving aan te nemen;
 2. De samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur voort te zetten middels een samenwerkingsovereenkomst voor 2020-2022;
 3. De raad middels een raadsbericht te informeren;
 4. Het Participatieplatform Sociaal Domein middels een brief te informeren

De burgemeester besluit wethouder D.J. Zijlstra te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst 2020-2022 met het Jeugdfonds Sport & Cultuur te ondertekenen.

Reg.nr: 2019-087688