Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 26, 2020

Voorstel programma Organiseren over Raadsbrief en open brief rondom Uithoorn 200 jaar 

Het college besluit akkoord te gaan met de verzending van het door de stuurgroep opgestelde raadsbericht en open brief.

Voorstel programma Organiseren over Ledenraadpleging Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Het college besluit in te stemmen met:

 1. De benoeming van de door de adviescommissie VNG governance voorgedragen kandidaten voor 28 vacatures in VNG bestuur en commissies.
 2. De vaststelling van het financieel jaarverslag 2019 en het VNG bestuur decharge te verlenen.
 3. De Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2021 en verruiming GGU met activiteiten handhaving en naleving.
 4. De resolutie tot het instellen van een Norm voor Opdrachtgeverschap.
 5. Het voorstel CAO voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

Ten aanzien van het contributievoorstel VNG 2021: in afwijking van het voorstel van de VNG, in te stemmen met het geamendeerde contributievoorstel waarin een verhoging van de contributie met 2,9% wordt bepleit.

De burgemeester besluit de gemeentesecretaris te machtigen om namens het college het besluit naar de VNG digitaal kenbaar te maken via de aan hem verstuurde aanmeldingslink.

Voorstel programma Samenleving over Verlenging looptijd VTH beleidsplan, jaarrapportage VTH 2019 inclusief voortgang kwaliteitsverordening en periodieke beleidsevaluatie 2020

Het college besluit: 

 1. De looptijd van het VTH beleidsplan 2017-2020 te verlengen met de duur van 1 jaar tot en met 31 december 2021.
 2. De VTH jaarrapportage 2019 vast te stellen.
 3. De periodieke beleidsevaluatie vast te stellen.
 4. De raad te informeren met het bericht aan de raad.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht over vaststelling bestemmingsplan Vuurlijn 15-21

Het college besluit akkoord te gaan met de verzending van het raadsbericht.
  
Voorstel programma Wonen & Werken over Plaatsing tijdelijke sporthal tijdens sloop en nieuwbouw MFA Zijdelwaard

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de geselecteerde locatie voor het plaatsen van een tijdelijke sporthal met kleedruimtes in de periode januari 2021 tot en met maart 2022.
 2. In te stemmen met de aankoop van een gebruikte luchthal en het huren van de kleedkamers met douches.
 3. In te stemmen met het voeren van camerabewaking op deze locatie gedurende de periode januari 2021 tot en met maart 2022
 4. Tot vaststelling van het protocol videobewaking.
 5. Tot vaststelling en het versturen van het raadsbericht en het persbericht.    2017-000692

Voorstel programma Wonen & Werken over beslissing op bezwaar: Afvalstoffen Bilderdijkhof

Het college besluit:

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaar van 7 februari 2020 ontvankelijk en ongegrond te verklaren en de kostenbeschikking van 17 januari 2020 in stand te laten en het besluit spoedeisende bestuursdwang van 17 januari 2020 in stand van te laten met vervanging van artikel 15 (inzamelmiddel) door artikel 16 (inzamelvoorziening) van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008.
 2. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.     

Voorstel programma Wonen & Werken over Beslissing op bezwaar verkeersbesluit laadpaallocatie Cartografielaan

Het college besluit

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 29 mei 2020 inzake het bezwaar van dhr. R.V. te Uithoorn tegen het verkeersbesluit voor de aanwijzing van parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Cartografielaan over te nemen en het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.
 2. Het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 29 mei 2020 inzake het bezwaar van dhr. R.V. te Uithoorn tegen het verkeersbesluit voor de aanwijzing van parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Cartografielaan over te nemen en het verzoek voor proceskostenvergoeding af te wijzen.
 3. De beslissing op bezwaar schriftelijk aan de heer R.V. te Uithoorn bekend te maken.    

Voorstel programma Samenleving over Afhandeling klacht dossier

Het college besluit:

 1. De klacht op 3 punten gegrond verklaren en op 4 punten ongegrond. 
 2. Klager hierover te informeren via een brief.