Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 25, 2020

Voorstel programma Organiseren Jaaroverzicht klachten gemeente Uithoorn 2019 en jaarverslag 2019 bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn

Het college besluit:

  1. De aandachtspunten genoemd in het jaaroverzicht klachten 2019 gemeente Uithoorn te betrekken bij de uitrol van de dienstverleningsvisie.
  2. De aandachtspunten genoemd in het jaarverslag 2019 bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn mee te nemen en de aanbevelingen over te nemen en voor zover mogelijk en van toepassing te betrekken bij de uitrol van de dienstverleningsvisie.
  3. De raad middels een raadsbericht te informeren over:

a.    het jaaroverzicht klachten 2019 gemeente Uithoorn;
b.    het jaarverslag 2019 bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn.
4.    na verzending van het raadsbericht het jaaroverzicht klachten inclusief de bijbehorende cijfers, te publiceren op de website van de gemeente Uithoorn.
5.     In het licht van de dienstverleningsvisie het college binnen een half jaar in een strategische sessie te informeren over de voortgang van de verbeterpunten.

Voorstel programma Wonen en Werken Ter inzage legging van ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13

Het college besluit de planologische procedure als bedoeld in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te starten door middel van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13.

Voorstel programma Organiseren Vragen Groen Uithoorn m.b.t. financiële stukken Duo+

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de vragen van Groen Uithoorn m.b.t. de financiële stukken Duo+ en de raad via een raadsbericht hierover te informeren.

Voorstel programma Wonen en Werken Project 'van aardgas naar waterstof'

Het college besluit:

  1. In te stemmen met deelname als partner aan het project ‘Tijdelijke ombouw van aardgas naar waterstof Uithoorn’ van initiatiefnemer Stedin en mee te werken aan de voorbereidingen die hiervoor nodig zijn;
  2. In verband met punt 1 de samenwerkingsovereenkomst project ‘Tijdelijke ombouw van aardgas naar waterstof Uithoorn’ aan te gaan.
  3. De geheimhouding die u op grond van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub f van de Wet Openbaarheid van Bestuur bij besluit van 14-04-2020 heeft opgelegd per 17 juni 2020 op te heffen;
  4. De raad op 17 juni 2020 te informeren met een raadsbericht.   

oorstel programma Samenleving Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 20 januari 2020 tot het ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) afwijzen van de aanvraag voor huishoudelijke verzorging. 
Het college besluit:
1.    Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren.
2.    Geen vergoeding in de proceskosten toekennen.
3.    Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen.     

Voorstel programma Organiseren Beantwoording raadsvragen 1e Turap 2020 en Kaderbrief 2021 

Het college besluit het college besluit om de raadsvragen over de 1e Turap 2020 en de Kaderbrief 2021 te beantwoorden met een raadsbericht.