Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 24, 2020

Voorstel programma Wonen en Werken Stand van zaken Haalbaarheidsonderzoek Sport en Wonen in De Kwakel

Het college besluit:

  1. in het haalbaarheidsonderzoek Sport en Wonen in De Kwakel de focus te leggen op genoemde variant 4 en 5 en de overige varianten vooralsnog niet verder uit te werken. In varianten 4 en 5 wordt een deel van de sportvoorzieningen verplaatst naar De Legmeer.
  2. de WvG van de percelen in de Ruilverkaveling welke waren voorzien als mogelijke locatie voor de sportvoorzieningen, in te trekken en de procedure hiertoe te starten.
  3. de Raad met een raadsbericht te informeren over de stand van zaken van het Haalbaarheidsonderzoek Sport en Wonen in De Kwakel.
  4. op grond van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub f en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot collegevoorstel, bijlagen en bericht aan de raad, voor de periode tot donderdag 11 juni om 15:00 uur, zodat de direct betrokkenen persoonlijk geïnformeerd kunnen worden.
  5. de raad voor te stellen:

a.    De verplichting tot geheimhouding op het raadsbericht op basis van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub f en g van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.
b.    De termijn van de geheimhouding te bepalen op de periode tot donderdag 11 juni om 15:00 uur.

Voorstel programma Samenleving Stand van zaken lokale situatie m.b.t. coronacrisis 2 juni 2020

Het college besluit het college besluit de raad te informeren over de lokale situatie met betrekking tot de coronacrisis middels een raadsbericht.

Voorstel programma Wonen en Werken Communicatie Duurzaamheidslening

Het college besluit Een bericht aan de raad over de Duurzaamheidspagina editie 27 mei 2020, ter kennisname aan te bieden aan de raad.

Voorstel programma Wonen en Werken Programma excursie projecten Eigen Haard 17 juni 2020

Een Raadsbericht, betreft het programma ten behoeve van de excursie naar verschillende projecten van Eigen Haard, ter kennisname aan de raad aan te bieden.