Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 22, 2020

Voorstel programma Samenleving Jaarrekening 2019 en primaire begroting 2021 AM match

Het college besluit:

 1. In te stemmen om de jaarrekening 2019 en primaire begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie voor zienswijze door te zenden naar de raad;
 2. De raad voor te stellen het exploitatieoverschot 2019 ad € 19.248,- op te nemen in de tweede Turap 2020;
 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen tegen de jaarrekening 2019 en begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie.

Voorstel programma Wonen en Werken collegevoorstel vaststellen beheermaatregelenplan behorende bij erfpachtovereenkomst tussen gemeente Uithoorn en Landschap Noord-Holland

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het ‘Beheermaatregelenplan 2020 – 2029 behorende bij de verlengde erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Uithoorn en Landschap Noord-Holland’.
 2. De gemeentelijke bijdrage in de kosten van het beheer, voor 2020 vast te stellen op  € 25.949,-
 3. De gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 vast te stellen op maximaal € 41.820 (prijspeil 1-1-2018), verminderd met de eventueel dan door Landschap Noord-Holland verkregen subsidie;
 4. Het financiële tekort, dat door indexeringen van de bijdrage en gewijzigde rentepercentages in de  afgelopen 25 jaar is ontstaan, in de jaren 2020 tot en met 2022 (afgerond € 8.000) en de jaren 2023 en verder (afgerond € 7.000), te dekken uit het begrotingsresultaat structureel en dit te betrekken bij het opstellen van de 2e TURAP 2020.
 5. In te stemmen met het aanwenden van een uit de erfpachtperiode 1994-2019 resterend bedrag voor groot onderhoud van € 66.000 voor het vastleggen van de (eroderende) oevers van het Zijdelmeer en de Tuin Bram de Groote conform de notitie Groot Onderhoud Natuurgebied Uithoorn van februari 2018.
 6. Nu geen budget beschikbaar te stellen voor het onderhoud van de Verbindingszone (= voormalig Helofytenfilter).
 7. Na besluitvorming over de nieuwe inrichting van de Verbindingszone budget beschikbaar te stellen voor de benodigde onderhoudswerkzaamheden.
 8. Met Landschap Noord-Holland overeen te komen dat de verlengde erfpachtovereenkomst van 10 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar, kan worden beëindigd bij wederzijdse instemming van partijen.

Voorstel programma Samenleving Geactualiseerde begroting 2020 en begroting 2021 GR GGD Amsterdam-Amstelland

Het college besluit de Raad te informeren over het uitstellen van het indienen van een eventuele zienswijze op de geactualiseerde begroting 2020 en de begroting 2021 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland.

Voorstel programma Wonen en Werken Gedoogbeleid Terrassen

Het college besluit:

 Voor alle horecagelegenheden binnen de gemeente een collectieve gedoogbeschikking te geven voor de openstelling en (waar mogelijk) uitbreiding van de terrassen vanaf 1 juni 2020, 12:00 uur tot en met 31 oktober 2020, en daarin te bepalen dat:
a.    De ondernemers zich moeten houden aan de (meest recente) regels benoemd in de regionale noodverordening van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, dan wel diens opvolger, en toezicht te laten houden op de naleving van deze regels binnen hun etablissement en 25 meter afstand ervan.
b.    Het exploiteren van het terras zonder meer toe te staan indien er reeds een reguliere exploitatievergunning met terras is afgegeven.
c.    Voor horecaondernemers uit het dorpscentrum met een drank en horecavergunning die geen eigen terrasvergunning hebben wordt onder regie van de dorpsmanager de mogelijkheid geboden langs het marktplein tijdelijk een gezamenlijk terras te exploiteren.
d.   Het terras is ingericht conform de vastgestelde corona protocollen van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Deze zijn voor alle ondernemers beschikbaar.
e.   Omvang en plaats van het terras dienen ruimte te laten om voetgangers op veilige afstand (binnen de normen van de RIVM en protocollen van de KHN) te kunnen laten passeren.
f.    Brandkranen of andere objecten waar derden van gebruik kunnen of moeten maken vrij te houden.
g.   Toestemming de omgeving waar de gemeente geen grondeigenaar is, of daar waar  andere ondernemers belemmerd worden door de terrasuitbreiding nadrukkelijk om schriftelijke (mail/papier) toestemming te vragen.
h.   Dat objecten die plaatsing van een terras beperken niet zelfstandig mogen worden verwijderd.
i.    Een uitgiftebalie op het terras toe te staan en de overige voorschriften van het reguliere terras van toepassing te blijven verklaren.
j.    Dat hulpdiensten bij de uitbreiding van de terrassen niet gehinderd worden en dat  een doorgang vrij blijft van minimaal 3,5 meter.
k.   Een uitbreiding van een terras zal vaak ook plaats vinden in voetgangersgebied. Belangrijk is dat de voetgangers, rolstoelers en scootmobiels er nog steeds langs kunnen.
l.    In de horeca concentratiegebieden ondernemers de plannen voor terrassen uitbreiding zoveel mogelijk onderling af te laten stemmen.
m.   Elke uitbreiding van terrassen wordt gemeld bij de gemeente, via een centraal meldpunt, te beheren door VTH, dan wel via het ondernemersloket@uithoorn.nl.
2.    Voor de extra m2 terrassen op gemeentegrond geen precario in rekening te brengen gedurende de looptijd van de tijdelijke maatregelen.
3.    Af te zien van de precariorechten van terrassen over 2020, dan wel indien reeds betaald terug te betalen aan de ondernemer.
4.    De proef uitbreiding openingstijden terras tot nader order op te schorten.    

Programma Wonen en Werken Brief Ondernemersondersteuning

Het college besluit:

 1. Gelet op de uitzonderlijke situatie alle ondernemers en ZZP’ers in de gemeente Uithoorn te informeren over de gevolgen van de corona maatregelen en de verschillende mogelijkheden en initiatieven die er zijn voor ze binnen de gemeente.
 2. Wethouder J.P.G. Hazen te machtigen de brief namens het college te ondertekenen.

Voorstel programma Samenleving Beantwoording vragen DUS! Herstelfase coronacrisis 

Het college besluit In te stemmen met een raadsbericht over de beantwoording van de vragen van DUS!

Voorstel programma Organiseren Collegeverklaring inzake gebruik DigiD en Suwinet

Het college besluit:

1.    De “Collegeverklaring inzake gebruik DigiD en Suwinet” af te geven.
2.    Op basis van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub d WOB voor onbepaalde tijd geheimhouding op te leggen met betrekking tot de bijlagen bij de Collegeverklaring en de Verbeterplannen.
3.    De gemeenteraad te informeren over de Collegeverklaring door middel van een raadsbericht.
4.    Aan de gemeenteraad voor te stellen:
a.    de verplichting tot geheimhouding op de bijlagen bij de Collegeverklaring en de
verbeterplannen op basis van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub d van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen;
b.    de termijn van de geheimhouding te bepalen op een periode van onbepaalde tijd.

Voorstel programma Samenleving collegevoorstel raadsbericht toezegging 52

Het college besluit de raad te informeren middels een raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren Conceptjaarrekening 2019 en conceptbegroting 2021 Amstelland - Meerlanden Overleg

Het college besluit:

De raad voor te stellen:
1.    geen zienswijze in te dienen ten aanzien van:
a.    de conceptjaarrekening 2019
b.    de conceptbegroting 2021
van de gemeenschappelijke regeling Amstelland – Meerlanden Overleg,
2.    de financiële effecten te betrekken bij de 2e turap 2020.    2020-045987
Voorstel programma Organiseren de Coronacrisis aan te wijzen als Hotspot voor het archief. 

Het college besluit:

1.    De Coronacrisis aan te wijzen als Hotspot voor het archief.
2.    Het hoofd van de afdeling Organiseren te mandateren om in het vervolg de hotspotlijst vast te stellen, en te besluiten omtrent het toevoegen van hotspots aan de lijst. De gemandateerde besluit op voordracht van de archivaris en na afstemming met de Functionaris Gegevensbescherming.

Voorstel programma Organiseren Lijst moties en toezeggingen (versie 23 april 2020)

Het college besluit:

Aan de raad voor te stellen:

 1.  De lijst van moties en toezeggingen (versie 23 april 2020) vast te stellen.    

Voorstel programma Samenleving Raadsbericht noodverordening 8 mei. 

Het college besluit de raad te informeren over de noodverordening van 8 mei middels een raadsbericht.

Voorstel programma Wonen en Werken Vaststelling bestemmingsplan Vuurlijn 15-21

Het college besluit:

 In te stemmen met het wijzigen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 15-21’ conform de Nota ambtelijke wijziging bij ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 51-21.

De raad conform raadsvoorstel voor te stellen om:

 1. Met inachtneming van beslispunt 1 het bestemmingsplan ‘Vuurlijn 15-21’ , als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn15en21-ON01, gewijzigd vast te stellen en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
 2. Geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12 e.v. Wro vast te stellen, omdat het verhalen van kosten anderszins verzekerd is.