Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 21, 2020

Voorstel programma Organiseren actualisatie bouwgrondexploitatie 2020  

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad conform concept-raadsvoorstel voor te stellen: 
  a. De rapportage “Actualisatie bouwgrond-exploitatie per 1 januari 2020 vast te stellen. 
  b. De financiële consequenties van deze actualisatie te verwerken in de (meerjaren) begroting 2020.
 2. Op basis van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2  van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot bijlage 1 en 2 bij dit voorstel voor een periode van 10 jaar.
 3. De gemeenteraad voor te stellen de geheimhouding op basis van artikel 25, lid 3 van de gemeentewet te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar

Voorstel programma Wonen en Werken BW Transitievisie Warmte. 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de startnotitie Transitievisie Warmte.
 2. De raad hierover te informeren met een bericht aan de raad.

Voorstel programma Samenleving Jaarrekening 2019, actualisering begroting 2020 en begroting 2021 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. 

Het college besluit:

 1. De raad middels een raadsbericht te adviseren om geen zienswijze in te dienen inzake de jaarrekening 2019, de geactualiseerde begroting 2020 en de programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
 2. De structurele verhoging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van € 23.000 mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2021.

Voorstel programma Samenleving jaarstukken 2019 en begroting 2021 Gr-OGZ .

Het college besluit:

 1. Aan de hand van de Jaarstukken 2019 en de ontwerp Begroting 2021 aan de raad voor te stellen:

a. de terugbetaling van het resultaat 2019 (ad. € 46.592 ) ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat 2020;
b. geen zienswijze in te dienen over de Begroting 2021 en in te stemmen met de gevraagde gemeentelijke bijdrage van € 1.137.365,-

Programma Samenleving Definitief Koersplan Sociaal Domein. 

Het college besluit:

 1. Het Koersplan Sociaal Domein definitief vast te stellen.
 2. Aan de raad voor te stellen:

a.    Het Koersplan Sociaal Domein met inachtneming van onze reactie op het advies van het PPSD vast te stellen;
b.    Het Participatieplatform sociaal domein te informeren middels bijgevoegde brief.

Programma Organiseren 1e Turap 2020 en Kaderbrief.

Het college besluit:

 1. Aan de raad voor te stellen:

a.    De 1e Turap 2020 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, investeringen, mutaties reserves en budgetoverhevelingen vast te stellen.

  2. De raad te informeren met de Kaderbrief 2021.

Voorstel programma Wonen en Werken BOB raadsbericht voortgang implementatie omgevingswet. 

 • Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet in Uithoorn middels een raadsbericht. 

Voorstel programma Wonen en Werken Intrekken besluit tot aanwijzing grond waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. 

Het college besluit:

 1. Op grond van artikel 8 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) de aanwijzing als grond waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing is ten aanzien van het perceel kadastraal bekend gemeente Uithoorn sectie  D, nummer 4158 in te trekken.
 2. De raad over haar besluit te informeren aan de hand van een raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren Vragen PvdA m.b.t. berekening Kadernota 2021 Duo+. 

 • Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de vragen en de raad via een raadsbericht hierover te informeren.