Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 20 2020

Voorstel programma Samenleving Plaatsing Camera’s Busstation.

Het college besluit de raad te informeren over het tijdelijk plaatsen van 3 camera’s op het busstation, Cort van der Lindenplein te Uithoorn doormiddel van een raadsbericht.

Voorstel programma Wonen en Werken BOB: Wegslepen voertuig.

Het college besluit:

  1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaar van 8 januari 2020 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen en Werken Collegevoorstel opheffen komgrenzen Vuurlijn, tussen Watsonweg en Noorddammerweg.

Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen op het deel van de Vuurlijn gelegen tussen de Watsonweg en de Noorddammerweg, de twee komgrenzen op grond van de Wegenverkeerswet 1994, nabij de aansluiting aan de Noorddammerweg en ter hoogte van Vuurlijn 12, op te heffen.
  2. Als de raad daartoe besluit, de bestaande 30 km/uur-zone uit te breiden met het deel van de Vuurlijn tussen de Watsonweg en de Noorddammerweg dat nu nog buiten die zone ligt.
  3. Op de Vuurlijn tussen de Watsonweg en de Noorddammerweg een parkeerverbodszone in te stellen.

Voorstel programma Samenleving Stand van zaken (6 mei) lokale situatie m.b.t. coronacrisis.

Het college besluit het college besluit de raad te informeren via een raadsbericht.

Voorstel programma Wonen en Werken Voorontwerpbestemmingsplan 'Zijdelveld naast nummer 66c'.

Het college besluit het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld naast nummer 66c’ vrij te geven voor inspraak en wettelijk vooroverleg.