Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 19 2020

Voorstel programma Wonen en Werken Reconstructie Ganzendiep

Het college besluit het definitief ontwerp ‘reconstructie Ganzendiep’ vast te stellen.

Voorstel programma Organiseren Thermometer GPA Q1-2020

Het college besluit:

1.    Kennis te nemen van de stand van de Thermometer van GPAG per 31 maart 2020 en deze middels bijgaand concept Bericht aan de Raad ter kennis te brengen van de raad;
2.    Op basis van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot dit collegevoorstel met bijbehorende toelichting en alle bijlagen, alsmede het raadsvoorstel onder sub 4, voor een periode na het besluit van B&W tot geheimhouding en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.;
3.    De raad conform raadsvoorstel voor te stellen:
a.    de verplichting tot geheimhouding op het raadsvoorstel inclusief bijlagen van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2020 inzake het Bericht aan de Raad d.d. 28 april 2020, op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen;
b.    de termijn van de geheimhouding te bepalen op een periode te rekenen vanaf de datum van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2020 2016-020226 en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.

Voorstel programma Organiseren  Raadsbericht 1e Turap 2020 en Kadernota 2021

Het college besluit de raad te informeren over de 1e turap 2020 en kadernota 2021 met bijgaand raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren Noodmaatregelen betalen leges

Het college besluit:

1.    In te stemmen met noodmaatregelen voor de betaling van leges voor activiteiten die gevolgen ondervinden van maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. De leges betalende organisatie moet hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Het gaat om de volgende noodmaatregelen:
a.    Voor huwelijken die afgezegd worden de leges volledig terug te betalen, en voor uitgestelde huwelijken de leges te verrekenen met de te betalen leges van het nieuwe moment;
b.    Leges met betrekking tot horeca, kansspelen en prostitutie- en seksinrichtingen uitstel van betaling te geven van drie maanden;
c.    Evenementen die later in het jaar alsnog georganiseerd worden en daarvoor een nieuwe vergunning aanvragen, de leges voor dit evenement pas in rekening te brengen na besluit op de nieuwe aanvraag, waarbij de leges voor de tweede aanvraag voor hetzelfde evenement komen te vervallen;
d.    Evenementen die voor dit jaar als gevolg van de noodmaatregelen of overmacht geen doorgang meer kunnen vinden de leges en andere vergoede kosten aan de gemeente voor het evenement volledig terug te betalen;
e.    Maatwerk te leveren voor vergunningen en ontheffingen met betrekking tot plaatsen van voorwerpen, opbreken van de weg, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) ontheffingen en tijdelijk afzetten parkeervakken door de data op bestaande vergunningen (kosteloos) aan te passen bij aantoonbare overmacht;
f.    Leges met betrekking tot ambulante handel uitstel van betaling te geven van drie maanden;
g.    Bij elk besluit dat genomen wordt om uitstel van betaling te geven, gaat de genoemde termijn in vanaf de uiterste betaaldatum.
2.    Aanvragen die een beroep doen op de bovengenoemde noodmaatregelen dienen te zijn ingediend tussen de periode 12 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 of zoveel korter als de van de maatregelen van het Rijk ter bestrijding van de gevolgen van het coronavirus van toepassing zijn of zoveel korter als het college van burgemeester en wethouders opportuun acht. In het laatste geval zal het college hiertoe een separaat besluit nemen.
3.    De raad voor te stellen de algemene rechtenverordening te wijzigen door toevoeging van een artikel met betrekking tot een hardheidsclausule.

Voorstel programma Samenleving Jaarrapportage 2019 en uitvoeringsprogramma 2020 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Het college besluit:

1.    In te stemmen met de uitbesteding van het basistakenpakket en een aantal aanvullende taken zoals dat beschreven en uitgewerkt is in het uitvoeringsprogramma 2020;
2.    Het uitvoeringsprogramma 2020 met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan te gaan waarbij de burgemeester de gemeente vertegenwoordigt;
3.    Kennis te nemen van de jaarrapportage 2019 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
4.    Het uitvoeringsprogramma 2020 en de jaarrapportage 2019 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Voorstel programma Samenleving beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 28 januari 2020 tot het ingevolge de Participatiewet afwijzen van de aanvraag om een individuele inkomenstoeslag

Het college besluit: 

1.    Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren.
2.    Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen.    2019-024494

Voorstel programma Organiseren Thermometer GPA Q1-2020

Het college besluit:

4.    Kennis te nemen van de stand van de Thermometer van GPAG per 31 maart 2020 en deze middels bijgaand concept Bericht aan de Raad ter kennis te brengen van de raad;
5.    Op basis van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot dit collegevoorstel met bijbehorende toelichting en alle bijlagen, alsmede het raadsvoorstel onder sub 4, voor een periode na het besluit van B&W tot geheimhouding en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.;
6.    De raad conform raadsvoorstel voor te stellen:
c.    de verplichting tot geheimhouding op het raadsvoorstel inclusief bijlagen van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2020 inzake het Bericht aan de Raad d.d. 28 april 2020, op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen;
d.    de termijn van de geheimhouding te bepalen op een periode te rekenen vanaf de datum van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2020 2016-020226 en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.

Voorstel programma Organiseren  Raadsbericht 1e Turap 2020 en Kadernota 2021

Het college besluit de raad te informeren over de 1e turap 2020 en kadernota 2021 met bijgaand raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren Noodmaatregelen betalen leges

Het college besluit:

4.    In te stemmen met noodmaatregelen voor de betaling van leges voor activiteiten die gevolgen ondervinden van maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. De leges betalende organisatie moet hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Het gaat om de volgende noodmaatregelen:
h.    Voor huwelijken die afgezegd worden de leges volledig terug te betalen, en voor uitgestelde huwelijken de leges te verrekenen met de te betalen leges van het nieuwe moment;
i.    Leges met betrekking tot horeca, kansspelen en prostitutie- en seksinrichtingen uitstel van betaling te geven van drie maanden;
j.    Evenementen die later in het jaar alsnog georganiseerd worden en daarvoor een nieuwe vergunning aanvragen, de leges voor dit evenement pas in rekening te brengen na besluit op de nieuwe aanvraag, waarbij de leges voor de tweede aanvraag voor hetzelfde evenement komen te vervallen;
k.    Evenementen die voor dit jaar als gevolg van de noodmaatregelen of overmacht geen doorgang meer kunnen vinden de leges en andere vergoede kosten aan de gemeente voor het evenement volledig terug te betalen;
l.    Maatwerk te leveren voor vergunningen en ontheffingen met betrekking tot plaatsen van voorwerpen, opbreken van de weg, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) ontheffingen en tijdelijk afzetten parkeervakken door de data op bestaande vergunningen (kosteloos) aan te passen bij aantoonbare overmacht;
m.    Leges met betrekking tot ambulante handel uitstel van betaling te geven van drie maanden;
n.    Bij elk besluit dat genomen wordt om uitstel van betaling te geven, gaat de genoemde termijn in vanaf de uiterste betaaldatum.
5.    Aanvragen die een beroep doen op de bovengenoemde noodmaatregelen dienen te zijn ingediend tussen de periode 12 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 of zoveel korter als de van de maatregelen van het Rijk ter bestrijding van de gevolgen van het coronavirus van toepassing zijn of zoveel korter als het college van burgemeester en wethouders opportuun acht. In het laatste geval zal het college hiertoe een separaat besluit nemen.
6.    De raad voor te stellen de algemene rechtenverordening te wijzigen door toevoeging van een artikel met betrekking tot een hardheidsclausule.

Voorstel programma Samenleving Jaarrapportage 2019 en uitvoeringsprogramma 2020 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Het college besluit:

5.    In te stemmen met de uitbesteding van het basistakenpakket en een aantal aanvullende taken zoals dat beschreven en uitgewerkt is in het uitvoeringsprogramma 2020;
6.    Het uitvoeringsprogramma 2020 met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan te gaan waarbij de burgemeester de gemeente vertegenwoordigt;
7.    Kennis te nemen van de jaarrapportage 2019 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
8.    Het uitvoeringsprogramma 2020 en de jaarrapportage 2019 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.