Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 18, 2020

Voorstel programma Wonen en Werken Raadsbericht voortgang aanpassing  grondstoffenbeleid

Het college besluit De gemeenteraad met bijgaand raadsbericht te informeren over de voortgang en de aanpassing in het proces om te komen tot een aanpassing van het grondstoffenbeleid. 

Voorstel programma Samenleving  Collegevoorstel inkoopstrategie WMO hulpmiddelen

Het college besluit:

 1. Om met betrekking tot de vanaf 1 april 2021 in te kopen Wmo hulpmiddelen opdracht te geven om een Europese openbare aanbestedingsprocedure te hanteren;
 2. De inkoopstrategie Wmo hulpmiddelen vast te stellen;
 3. In te stemmen met de coördinatie van deze regionale aanbesteding vanuit de gemeente Montfoort;
 4. De gemeente Montfoort mandaat te verlenen om over de voorlopige gunning te communiceren met de inschrijvers;
 5. Geheimhouding op te leggen voor de duur van de looptijd van de aanbestedingsprocedure vanwege concurrentiegevoelige informatie;
 6. Het participatieplatform Sociaal Domein Uithoorn om advies te vragen over de uitgangspuntennotitie van de aanbesteding Wmo hulpmiddelen en
 7. Portefeuillehouder Ria Zijlstra mandaat te verlenen om deze uitgangspuntennotitie voor de Wmo-raad vast te stellen.

Voorstel programma Wonen en Werken BW RVS concept-RES NHZ

Het college besluit:

1.    In te stemmen met de concept Regionale Energie Strategie NHZ als eerste resultaat om te komen tot de RES 1.0. Met als belangrijkste punten:
-    Het aanbod van de RES-regio NHZ om 2,7 TWh bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWh hernieuwbare energie in 2030;
-    De kaart met globale zoekgebieden voor grootschalige wind- en zonne-energie;
-    Het vervolgproces om van de concept RES NHZ te komen tot de RES 1.0 (hoofdstuk 4). 
2.    De onderdelen die specifiek van toepassing zijn voor de gemeente Uithoorn vast te stellen, namelijk:
-    Inzetten op zon op grote daken, op geluidsschermen, langs infrastructuur en boven grote parkeerplaatsen;
-    De globale zoekgebieden voor wind- en zonne-energie op het grondgebied van de gemeente Uithoorn zoals ingetekend op de kaart, hoofdstuk 3.1 (pag. 47);
-    Géén zoekgebieden voor wind- en/of zonne-energie in het veenweidegebied in de gemeente Uithoorn;
-    De tekst zoals opgenomen in hoofdstuk 3.5 (pag. 63 t/m 65).
3.    De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van de concept RES NHZ, het collegebesluit hierover zoals hierboven geformuleerd bij punt 1 en 2, en om wensen en bedenkingen mee te geven conform het opgestelde raadsvoorstel met de concept RES NHZ als bijlage;
4.    De concept RES NHZ voor reactie toe te sturen aan de deelnemers van de voorafgaande bijeenkomsten van het RES-proces;
5.    Volmacht te verlenen aan de wethouder duurzaamheid van de gemeente Amstelveen (als lid van de Stuurgroep RES NHZ namens de deelregio Amstelland), om de concept RES NHZ aan te bieden aan het Nationaal Programma RES voor doorrekening en advies, tezamen met: de opgehaalde wensen en bedenkingen van de gemeenteraden uit NHZ, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap, en de reacties van de deelnemers van het participatieproces.

Voorstel programma Wonen en Werken Voorstel Haalbaarheidsonderzoek Sport en Wonen in De Kwakel

Het college besluit de Raad met een raadsbericht te informeren over de stand van zaken van het Haalbaarheidsonderzoek Sport en Wonen in De Kwakel.

Voorstel programma Wonen en Werken Voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13

Het college besluit het voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13 vrij te geven voor inspraak en vooroverleg.

Voorstel programma Organiseren Herstelfase coronacrisis. 

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het 2e raadsbericht over de herstelfase coronacrisis.
 2. Actief de situatie in het Uithoornse bedrijfsleven monitoren.

Voorstel programma Organiseren Concept jaarstukken 2019 Duo+,  voorgestelde 1e begrotingswijziging 2020 Duo+, conceptbegroting 2021 Duo+

Het college besluit de raad voor te stellen:

1.    Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van:
-    De conceptjaarstukken 2019 Duo+;
-    De voorgestelde 1e begrotingswijziging 2020 Duo+, inclusief het lidmaatschap aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO);
-    De conceptbegroting 2021 Duo+ (inclusief meerjarenperspectief 2022 -2024)
2.    De financiële effecten te betrekken bij het opstellen van de 2e tussenrapportage en begroting 2021.

Voorstel programma Wonen en Werken BOB: Afvalstoffen Glanskopmees 100

Het college besluit: 

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaar van 17 december 2019 ontvankelijk en ongegrond te verklaren en de kostenbeschikking van 10 december 2019 in stand te laten en het besluit spoedeisende bestuursdwang van 10 december 2019 in stand van te laten met vervanging van artikel 15 (inzamelmiddel) door artikel 16 (inzamelvoorziening) van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008;
 2. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.    2020-012616

Voorstel programma Wonen en Werken BOB: omgevingsverg. plaatsen van 3 informatiezuilen

Het college besluit:

 1. Het bezwaarschrift van 07 januari 2020 niet-ontvankelijk te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 04 september 2019 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.    2020-006844

Voorstel programma Wonen en Werken BOB: Afvalstoffen Sluisvaart

Het college besluit: 

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn onverkort en met de volledige motivering over te nemen en het bezwaar van 10 december 2019 ontvankelijk en ongegrond te verklaren en de kostenbeschikking van 10 december 2019 in stand te laten en het besluit spoedeisende bestuursdwang van 10 december 2019 in stand van te laten met vervanging van artikel 15 (inzamelmiddel) door artikel 16 (inzamelvoorziening) van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008;
 2. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.