Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 17, 2020

Voorstel programma Wonen en Werken BW advies adviseur energienetwerken

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de aanstelling van een adviseur energienetwerken;
 2. De middelen voor 2020 hiervoor via de Turap beschikbaar te stellen en te dekken uit de budgetegalisatiereserve en om de middelen vanaf 2021 op te nemen in de Kadernota.

 Voorstel programma Samenleving Notitie tussenrapportage Integraal huisvestingsplan Onderwijs

Het college besluit:

 1. In te stemmen om de uitgangspunten van de notitie te communiceren met de schoolbesturen.
 2. Twee lokalen toe te wijzen aan de Kwikstaart in de Brede school
 3. Op de bijlage van de tussenrapportage bij dit voorstel geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 2 onder b en f van de Wob.

 Voorstel programma Samenleving Wijziging GR VrAA

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om akkoord te gaan met de toevoeging van een lid e aan artikel 12 van de gemeenschappelijke regeling VRAA 2015 luidende: “De bevoegdheid tot het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschapen en coöperatieven en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname daaraan.”

Voorstel programma Samenleving Stand van zaken openbare orde rondom coronacrisis

Het college besluit de raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de openbare orde rondom de coronacrisis.

Voorstel programma Wonen en Werken RB uitnodiging online BOT sessie Schansgebied

Het college besluit door middel van bijgevoegd raadsbericht de raad uit te nodigen voor een online BOT sessie over de ontwikkeling van het Schansgebied.
 
Voorstel programma Wonen en Werken raadsbericht beantwoorden schriftelijke vragen over hondenbelasting

Het college besluit de vragen te beantwoorden met een raadsbericht.

Voorstel programma Samenleving Inkoopstrategie specialistische jeugdhulp

Het college besluit: 

 1. In te stemmen met de inkoopstrategie (hoog) specialistische jeugdhulp Amsterdam-DUO gemeenten ten behoeve van de inkoop en contractering van (hoog)specialistische jeugdhulp (‘segment C’) per 1 januari 2022.
 2. Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam mandaat en volmacht te verlenen voor het aanbesteden van de specialistische jeugdhulp en het nemen van de bij de aanbesteding horende besluiten, waaronder het besluiten tot de voorlopige en definitieve gunning en het besluiten op de deelnameverzoeken.
 3. Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam mandaat te verlenen om in het geval van een juridisch geschil over de aanbesteding van de (hoog) specialistische jeugdhulp verweer te voeren, waarbij de kosten van de procedure evenredig wordt verdeeld over de samenwerkende gemeenten.
 4. Het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam toe te staan. 

Voorstel programma Samenleving College- en raadsvoorstel jaarstukken 2019, begroting 2021 en meerjarenraming 2021- 2024 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Het college besluit de raad conform raadsvoorstel voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de:

 

 • Jaarstukken 2019;
 • Begroting 2021;
 • Meerjarenraming 2021-2024 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.