Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 16, 2020

Voorstel programma Organiseren Bevoegdhedenregeling Uithoorn - Duo+ 2020 en bevoegdhedenregisters.

Het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar,  ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluiten:

  1. De Bevoegdhedenregeling Uithoorn -Duo+ 2020, het Bevoegdhedenregister Uithoorn – Duo+ 2020 en het  Bevoegdhedenregister Uithoorn 2020 vast te stellen; 
  2. De ‘Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Duo+’ in te trekken;
  3. De teamleider Inrichting en Beheer van Duo+ aan te wijzen als Heffingsambtenaar voor wat betreft de leges inzake grafrechten.

Voorstel programma Organiseren Noodmaatregelen contractpartners gemeente Uithoorn.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de volgende noodmaatregelen ten behoeve van de bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis voor de contractpartners van de gemeente Uithoorn:

-    De gemeente Uithoorn blijft in principe de aanbieders in het sociaal domein tot nader order betalen conform de richtlijnen van de VNG ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. Dit betreft maatwerk per dienst of product dat wordt aangeboden door aanbieders. Per aanbieder wordt beoordeeld wat nodig is.
-    Hetzelfde uitgangspunt geldt voor subsidies binnen het sociaal domein: andere of beperkte prestatie als gevolg van de crisis leidt niet tot lagere bevoorschotting van de subsidie.
-    Mochten er aanbieders of subsidieontvangers zijn die extra kosten maken als gevolg van corona of de crisismaatregelen, dan kunnen deze hierover in contact treden met de contractmanager of accounthouder, waarbij onderbouwd moet worden aangegeven waar deze extra kosten uit bestaan. Zodra duidelijk is welke afspraken de gemeenten en het Rijk hierover hebben gemaakt, zal hierover worden gecommuniceerd.
-    De bedrijven, verenigingen en instellingen die niet tijdig kunnen voldoen aan de verantwoordingsafspraak met de gemeente (bijv. accountantsverklaring of jaarrekening) kunnen op grond van de subsidieverordening verzoeken uitstel te krijgen tot 1 juni 2020 om de benodigde documenten alsnog te overleggen.
-    Van de huurders die (tijdelijk) geen gebruik kunnen maken van een gemeentelijke accommodatie kan afhankelijk van de situatie de huur tot nader order opgeschort of volledig kwijtgescholden.

2. De wethouders Zijlstra en Bouma te mandateren om namens het college de contractpartners binnen hun portefeuilles te informeren over de bovengenoemde besluiten.

 Voorstel programma Samenleving Brief VrAA Aanpak Coronavirus Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Het college besluit de raad te informeren over de genomen maatregelen vanuit de veiligheidsregio op 3 april door middel van bijgevoegd raadsbericht.

Voorstel programma Samenleving Afhandeling bezwaar mevrouw van der P

Het college besluit:

  1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren.
  2. Het verzoek tot vergoeding van de proceskosten afwijzen.
  3. Bezwaarmaakster van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen.