Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 15, 2020

Voorstel programma Wonen en Werken Invest-MRA.

Het college besluit:

 1. Een intentie uit te spreken voor deelname aan Invest-MRA, om zo een start te kunnen maken met een zorgvuldig besluitvormingsproces in samenspraak met de raad.
 2. De Raad te informeren over Invest-MRA middels bijgevoegd raadsbericht. 

Voorstel programma Samenleving inkoopstrategie en concept pve aanbesteding hulp bij huishouden. 

Het college besluit:

 1. De inkoopstrategie en het concept programma van eisen hulp bij huishouden en HHT diensten thuis vast te stellen;
 2. De uitgangspunten van deze aanbesteding voor advies voor te leggen aan het Participatie Platform Sociaal Domein;
 3. Op basis van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub f van de Wet Openbaarheid van Bestuur op dit collegevoorstel met bijlagen geheimhouding te leggen tot het college heeft besloten welke aanbieders de contracten gegund krijgen.

Voorstel programma Samenleving Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 16 mei 2019 tot het op grond van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) afwijzen van de aanvraag om bijzondere bijstand voor dieetkosten. 

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ontvankelijk en gegrond verklaren.
 2. Aan bezwaarmaker, ingevolge artikel 35, eerste lid, van de Participatiewet, bijzondere bijstand toekennen voor dieetkosten voor 2019 € 600,-- en voor 2020 € 924,30.
 3. Aan gemachtigde van bezwaarmaker een vergoeding in de proceskosten toekennen.
 4. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen.  

Voorstel programma Organiseren Herstelfase coronacrisis

 • Het college besluit in te stemmen met het bijgevoegde raadsbericht over de herstelfase coronacrisis. 

Voorstel programma Samenleving Klachtafhandeling mevrouw A.

Het college besluit:

 1. De klachten 2 t/m 5 ongegrond te verklaren en de klachten 1 en 6 gegrond.
 2. Opdracht te geven aan het sociaal team en Duo+ om de werkafspraken te optimaliseren waardoor er geen misverstanden kunnen ontstaan over informatie uitwisseling.
 3. Het sociaal team aandacht te vragen voor duidelijke en eenduidige communicatie met inwoners.

Voorstel programma Samenleving Uitvoering Participatiewet 

Het college besluit:

 1. Face-to-face klantcontacten tijdens de COVID-19-crisis te vermijden en identificatie zo veel mogelijk digitaal te laten verlopen;
 2. Af te zien van de zoektermijn bij jongeren en niet actief te handhaven op de sollicitatieplicht;
 3. Definitieve toekenningen, hersteltermijnen, medische keuringen, fraudeonderzoeken en het korten op uitkeringen tijdelijk op te schorten;