Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 14, 2020

Voorstel programma Organiseren Aanwijzing ambtenaren burgerlijke stand Uithoorn

Het college besluit:

 1. De zittende ambtenaren van de burgerlijke stand aan te wijzen.
 2. De ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeente Diemen aan te wijzen. 

Voorstel programma Samenleving aangepast eenmalige investeringsbijdrage bibliotheek

Het college besluit de raad voor te stellen een eenmalige investeringsbijdrage van € 235.000,- ten gunste van de bibliotheek beschikbaar te stellen middels bijgevoegd raadsvoorstel.

Voorstel programma Samenleving Beantwoording raadsvraag CDA betreffende prio 1 en prio 2 meldingen politie

Het college besluit de raad te informeren over de reactietijd van prio 1 en prio 2 meldingen bij de politie via bijgevoegd raadsbericht.

Voorstel programma Wonen en Werken Beleidsregels en bodemkwaliteitskaart PFAS vaststellen

Het college besluit:

 1. De geactualiseerde Beleidsregel PFAS gemeente Uithoorn 2020 vast te stellen
 2. De Bodemkwaliteitskaart PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied vast te stellen;
 3. Een mandaat te verstrekken aan de verantwoordelijk portefeuillehouder om binnen de kaders van de Beleidsregel ad 1 te beslissen over actualisering van de Bodemkwaliteitskaart ad 2;
 4. De Beleidsregel ad 1 ter informatie te zenden aan de Raad;
 5. Het besluit van het College, van 19 februari 2019 met nummer 2018-080495, tot vaststelling van de Beleidsregels PFOS gemeente Uithoorn in te trekken.

Voorstel programma Samenleving Brief inwoners inzake coronavirus

Het college besluit de raad te informeren middels bijgevoegd raadsbericht over de brief die onder de inwoners van de gemeente Uithoorn verspreid wordt.

Voorstel programma Organiseren Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV – AVA 2 april 2020

Het college besluit:

 1. Gelezen de annotaties bij de diverse agendapunten van de op 2 april 2020 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders een gelijkluidend stemadvies mee te geven aan de aandeelhouder;
 2. Op basis van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot dit collegevoorstel met bijbehorende toelichting en alle bijlagen, voor een periode na het besluit van B&W tot geheimhouding en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.

Voorstel programma Organiseren Herbevestiging garantstelling GPA – BNG

Het college besluit akkoord te gaan met de nieuwe financieringsovereenkomst tussen GPA en de BNG Bank met referentie A000227-1 en het ongewijzigd voortzetten van de bestaande onderliggende garantie t.g.v. BNG Bank.

Voorstel programma Wonen en Werken Peildatum Prinses Christinalaan 12 t/m 66a

Het college besluit:

 1. Op grond van artikel 2.5.8, tweede lid van de Huisvestingsverordening Gemeente Uithoorn 2017 de 43 woningen gelegen aan de Prinses Chistinalaan 12 t/m 66a, met ingang van 1 april 2020 voor de duur van 18 maanden, aan te wijzen als complexen waarvan de bewoners in verband met sloop of ingrijpende renovatie een stadsvernieuwingsurgentie kunnen aanvragen;
 2. Eigen Haard, conform de bijgevoegde brief, te informeren over het genomen besluit. 

Voorstel programma Samenleving Raadsbericht Covid-19 24 maart

Het college besluit: de raad te informeren met een update over de aanpak van het coronavirus via bijgevoegd raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren Regeling bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn

Het college besluit:

 1. De Regeling bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn 2020 vast te stellen;
 2. De Regeling bezwaarschriftencommissie college, burgemeester en leerplichtambtenaar Uithoorn 2020 in te trekken.

Voorstel Reguliere processen ambtelijke organisatie

Het college besluit de raad te informeren over de reguliere processen van de ambtelijke organisatie tijdens deze periode van het Corona-virus.

Voorstel programma Wonen en Werken Uitbreiden aantal tuingroendepots in 2020

Drie nieuwe locaties voor tuingroendepots:

  • aan te wijzen;
  • voor te leggen aan respectievelijk Buurtbeheer Meerwijk, Centrum/Oude Dorp en De Kwakel;
  • te publiceren op de website van de gemeente Uithoorn en daarvan melding te doen op de gemeentepagina.
 1. De raad via de eerste Turap 2020 te verzoeken eenmalig € 21.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van deze depots (€ 7.000 per depot) en structureel € 21.000 per jaar voor de lediging van deze depots (€ 7.000 per jaar per depot).
 2. Daarbij aan te geven dat het tuinafval dat door de aanleg van deze tuingroendepots niet in de ondergrondse restafvalcontainers terecht komt, een besparing in de kosten van de inzameling en verwerking van restafval oplevert.
 3. De kosten en besparingen worden verrekend binnen het tarief van de afvalstoffenheffing.
 4. De raad met een raadsbericht op de hoogte te stellen van de gekozen locaties.
 5. In de LIOR op te nemen dat er bij nieuwbouwprojecten per 500 laagbouwwoningen voorzien moet worden in een tuingroendepot.