Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 13, 2020

Voorstel programma Wonen en werken Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020

Het college besluit:

 1. Een zienswijze vast te stellen bij de ontwerp Omgevingsverordening NH2020
 2. Deze zienswijze voor 10 april in te dienen bij Provinciale Staten van Noord-Holland
 3. De raad te informeren over deze zienswijze. 2020-023954

Voorstel programma Wonen en Werken Intern onderzoek rood asfalt

Het college besluit:

 1. Het interne onderzoek naar rood asfalt vast te stellen;
 2. De raad middels een raadsbericht te informeren met betrekking tot het interne onderzoek naar rood asfalt.

Voorstel programma Wonen en Werken Beleidsregels standplaatsen Uithoorn 2020

Het college besluit:

 1. Het concept-Beleidsregels standplaatsen Uithoorn 2020 vast te stellen;
 2. Het concept- beleid 6 weken ter inzage leggen voor belanghebbenden en daarna definitief vaststellen.

Voorstel programma Wonen en Werken Brief herinnering bewonersenquête afvalinzameling

Het college besluit:

 1. Een herinneringsbrief te sturen over de bewonersenquête afvalinzameling;
 2. Wethouder Bouma te machtigen deze namens het college te ondertekenen.

Voorstel programma Wonen en Werken Nota Bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Amstelland en Meerlanden

Het college besluit:

1. In te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt gevraagd de concept Nota bodembeheer Regio Amstelland- en Meerlanden vast te stellen, waarin de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de op 31 januari 2013 door de gemeenteraad vastgestelde Nota bodembeheer zijn:

 1. De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart;
 2. Uitbreiding van het beheergebied van de bodemkwaliteitskaart door samenwerking met buurgemeenten (Amsterdam en Haarlemmermeer);
 3. Herziening van het gebiedsspecifieke beleid (strenger beleid op gevoelige bodemfuncties, verruiming van de mogelijkheden op minder gevoelige bodemfuncties); 

2. De raad voor te stellen de concept Nota bodembeheer vast te stellen; gedurende de terinzagetermijn zijn geen zienswijzen ingediend.

Voorstel programma Wonen en Werken Raadsbericht bewonersenquête afvalinzameling

Het college besluit De raad met een raadsbericht nader te informeren over de bewonersenquête afvalinzameling, naar aanleiding van een vraag uit de commissie Wonen en Werken van 11 maart 2020.

Voorstel programma Wonen en Werken Raadsinformatiebericht ambtelijke reactie startnotitie Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

Het college besluit De raad middels bijgevoegd bericht op de hoogte te stellen van de geleverde inhoudelijke ambtelijke reactie op de Startnotitie Bedrijventerrein Amstelveen Zuid.

Voorstel programma Wonen en Werken Ter inzage legging van ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21

Het college besluit de planologische procedure als bedoeld in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te starten door middel van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21.

Voorstel programma Organiseren Wijzigingen openingstijden gemeentehuis en KCC/baliefunctie

Het college besluit:

 1. Het beperken van de openingstijden van het gemeentehuis op maandag tot en met donderdag van 08:30-12:30 uur, en op de woensdagmiddag en -avond te verruimen naar 15:30-20:00 uur.
 2. Het aanvragen en afhalen van documenten van burgerzaken alleen op afspraak te regelen en te beperken tot die documenten met maximale geldigheidstermijn van anderhalve maand.
 3. Deze maatregelen per direct te laten ingaan tot 6 april 2020, of zoveel langer als de landelijk beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus van kracht zijn.