Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 12, 2020

Voorstel programma Organiseren Ontwikkelagenda participatie

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen om de procesaanpak voor de ontwikkelagenda participatie, zoals verwoord in het raadsvoorstel, vast te stellen;
 2. De gemeenteraad voor te stellen om de uitwerking van de aanbevelingen uit de eindrapportage "Verstandig verder met participatie. Onderzoek naar participatie en leren" van Berenschot onderdeel te laten zijn van de ontwikkelagenda participatie;
 3. De respondenten uit het onderzoek van Berenschot met bijgaande brief het volledige rapport toe te zenden.

Voorstel programma Samenleving Voortgangsbericht nieuwbouw multifunctionele accommodatie Thamerdal

Het college besluit de raad te informeren met bijgevoegde raadsbrief.

Voorstel programma Wonen en Werken Uitnodiging Excursie projecten Eigen Haard 17 juni

Het college besluit de bijgevoegde uitnodiging, betreft excursie projecten Eigen Haard, ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Voorstel programma Samenleving RB Noodverordening en brief

Het college besluit de raad te informeren middels bijgaand raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren MRA agenda 2.0, doorontwikkeling MRA 2020, verantwoording begroting MRA 2019, globale begroting MRA 2021

Het college besluit:

 1. MRA agenda 2.0 vast te stellen;
 2. De raad middels een raadsbericht te informeren over de MRA-agenda 2.0, de doorontwikkeling van de MRA in 2020 en hen de mogelijkheid te geven wensen en opvattingen naar voren te brengen over de verantwoording begroting 2019 MRA en de globale begroting 2021 MRA middels een schriftelijke reactie aan de griffie uiterlijk 31 maart 2020.

Voorstel programma Organiseren Kadernota 2021 Duo+

Het college besluit de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de kadernota 2021 Duo+.

Voorstel programma Samenleving informatie m.b.t. corona

Het college besluit de raad te informeren over maatregelen van de Veiligheidsregio met betrekking tot het coronavirus en de vertaling daarvan naar de lokale situatie.

Voorstel programma Samenleving Huurovereenkomsten Sportverenigingen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de huurovereenkomsten met de sportverenigingen.

De burgemeester van Uithoorn besluit:

 1. Wethouder J. Hazen te machtigen de gemeente te vertegenwoordigen en de huurovereenkomsten met de verenigingen Sv KDO, H.S.V. Thamen, Legmeervogels, U.H.C. Qui Vive en AKU namens de gemeente Uithoorn te ondertekenen.

Voorstel programma Organiseren Herindelingsontwerp gemeenten Amsterdam en Weesp 

Het college besluit:

 1. Geen zienswijze in te dienen t.a.v. het herindelingsontwerp gemeenten Amsterdam en Weesp;
 2. De gemeenten Amsterdam en Weesp hierover per brief te informeren. 

Voorstel programma Samenleving Coronavirus

Het college besluit in te stemmen met verzending van het raadsbericht over de update over het Coronavirus.

Voorstel programma Samenleving aanpassing art. 2:28 en 5:11 Algemene plaatselijke verordening 2020

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen met bijgaand raadsbericht en raadsbesluit de gewijzigde artikelen 2:28 en 5:11 Algemene Plaatselijke Verordening 2020 vast te stellen: en
 2. De wijziging van de artikelen 2:28 en 5:11 APV bekend te maken in het gemeenteblad en een dag na bekendmaking in werking te laten treden.