Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 11, 2020

Voorstel programma Organiseren Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen de ‘Verordening rechtspositie wethouders Uithoorn 2014’ in te trekken.
 2. De Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Uithoorn, 2020 vast te stellen en deze bekend te maken.

Voorstel programma Organiseren Brief vergoeding dubbele woonlasten en verhuiskosten 

Het college besluit:

 1. Op grond van het Rechtspositie besluit de burgemeester te informeren over de hoogte van de tegemoetkoming ten behoeve van de verhuizing naar Uithoorn middels bijgaande brief, met aanpassing van de ondertekening.
 2. Om mogelijke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen heeft de burgemeester in lijn met ons integriteitsbeleid niet deelgenomen aan de beraadslaging.

Voorstel programma Samenleving Koersplan Sociaal domein

Het college besluit:

 1. Het concept Koersplan sociaal domein voorlopig vast te stellen;
 2. Het concept Koersplan sociaal domein ter inzage te leggen voor een periode van 6 weken conform de inspraakverordening van de gemeente Uithoorn;
 3. Het concept Koersplan sociaal domein ter advisering aan het Participatieplatform Sociaal Domein voor te leggen voor een overeengekomen periode van 4 weken;
 4. Het rapport van Movisie over de integrale toegang voor kennisgeving met het Participatieplatform Sociaal Domein te delen. 

Voorstel programma Samenleving 

Het college besluit:

 1. In te stemmen om de wethouder Sport te machtigen voor het tekenen van het Sportakkoord van Uithoorn;
 2. In te stemmen om de wethouder Sport te machtigen met de aanvraag bij Vereniging Sport en Gemeenten voor de beschikbare middelen t.b.v.de uitvoering van het Sportakkoord van Uithoorn;
 3. De raad te informeren via bijgevoegd raadsbericht.  

Voorstel programma Samenleving Jaarverslag Leerplicht 2018-2019 

Het college besluit:

 1. Het Jaarverslag Leerplicht 2018 / 2019 gemeente Uithoorn vast te stellen;
 2. De raad te informeren over dit verslag via bijgevoegd raadsbericht.