Publicatielijst besluiten van burgemeester en wethouders volgnummer: week 9, 2022

Voorstel programma Leven over Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020: gezondheid en welbevinden in Uithoorn (gezondheidsmonitor 2020)

Het college besluit:

1. De raad te informeren door middel van bijgevoegd raadsbericht over De gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020: Gezondheid en welbevinden in Uithoorn.
2. Wethouder De Robles te mandateren om tekstuele wijzigingen aan te brengen in het raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken over Uitvoeringsprogramma VSP De Kwakel

Het college besluit de raad met een raadsbericht te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de motie van VVD/GB uit 2013 over het VSP De Kwakel.

Voorstel programma Wonen & Werken over Toetreding gemeente tot concessie laadinfrastructuur MRA-E

Het college besluit in te stemmen met toetreding van de gemeente tot de concessie MRA-E.

Voorstel programma Wonen & Werken over Stand van zaken implementatie Omgevingswet 

Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken implementatie Omgevingswet met bijgevoegd raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht Wijzigingen Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040

Het college besluit de raad te informeren over de wijzigingen in de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040.

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht Bestemmingsplan Connexxion

Het college besluit het raadsbericht met nadere informatie aangaande uitgangspunten voor het bestemmingsplan Connexxion door te geleiden naar de raad.

Voorstel programma Leven over Interbestuurlijk toezicht 2021 inzake VTH-taken.

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het oordeel van de provincie over de proceseisen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving in het kader van Interbestuurlijk Toezicht.
2. De gemeenteraad met het bericht aan de raad op de hoogte te stellen van het oordeel van de provincie.

Voorstel programma Leven over Evaluatieonderzoek Participatie van mensen met een arbeidsbeperking in Amstelland-Meerlanden.

Het college besluit de raad te informeren over het evaluatieonderzoek “Participatie van mensen met een arbeidsbeperking in Amstelland-Meerlanden”.

Voorstel programma Organiseren over Aanwijzing stembureaus voor de Gemeenteraadsverkiezing 2022.

Het college besluit:

1. Voor de Gemeenteraadsverkiezing 2022 in Uithoorn aan te wijzen:
a. 2 stembureaus om te stemmen op 14 en 15 maart 2022 (bijlage 1);
b. 14 stembureaus om te stemmen op 16 maart 2022 (bijlage 2);
c. 1 locatie voor de zitting van het Gemeentelijk Stembureau voor vervroegd stemmen op 16
maart 2022 (bijlage 3);
d. 1 locatie voor de zitting van het Gemeentelijk Stembureau (voor de Centrale Stemopneming) op 17 maart 2021 (bijlage 4).
2. De teamleider Burgerzaken en KCC te mandateren om vervangende stembureaus aan te wijzen.
3. De bevoegdheid tot het benoemen van stembureauleden en tellers voor de stembureaus op 14, 15 en 16 maart 2022 en de leden en tellers van de Gemeentelijke Stembureaus op 16 en 17
maart 2022 te mandateren aan de teamleider Burgerzaken en KCC.