Publicatielijst besluiten van burgemeester en wethouders volgnummer: week 8, 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Verlenging prestatieafspraken Eigen Haard en Huurdersvereniging Uithoorn en De Kwakel 2022-2023

Het college besluit om de verlenging van de prestatieafspraken 2022-2023 met woningcorporatie Eigen Haard en de Huurdersvereniging Uithoorn en De Kwakel vast te stellen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Schriftelijke raadsvragen CDA inzake ondernemersondersteuning

Het college besluit het raadsbericht betreffende de beantwoording van raadsvragen van het CDA inzake ondernemersondersteuning aan de raad te zenden.

Voorstel programma Organiseren over Beslissing op bezwaarschrift inzake persoonsgegevens

Het college besluit:

  1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn (hierna: “de commissie) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  2. Het besluit van 4 oktober 2021 met aanvulling van de motivering in stand te laten.
  3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beslissing op bezwaar standplaatsvergunning

Het college besluit:

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren.
2. Het bestreden besluit te herroepen en daarbij de bevindingen in de rapportage van Ecorys te betrekken.
3. De vergoeding voor de gemaakte kosten in verband met rechtsbijstand toe te kennen.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar Hotel Lakeside

Het college besluit:

1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen.
2. Het bezwaar van bezwaarmaker ongegrond te verklaren.
3. Bezwaarmaker middels de bijgevoegde conceptbrief op de hoogte te stellen van de beslissing op het bezwaar.