Publicatielijst besluiten van burgemeester en wethouders volgnummer: week 4, 2022

Voorstel programma Organiseren over Lijst van Moties en Toezeggingen

Het college besluit aan de raad voor te stellen om de lijst met moties en toezeggingen vast te stellen. 

Voorstel programma Wonen & Werken over Vaststellen Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040

Het college besluit:

1. de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 vast te stellen.
2. de reactienota van de inspraak vast te stellen.
3. de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Voorstel programma Wonen & Werken over Verzoek tegemoetkoming in planschade

Het college besluit:

1. Het verzoek om tegemoetkoming in planschade af te wijzen.
2. Het drempelbedrag van € 300 niet terug te betalen aan aanvrager.
3. Aanvrager en Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. van uw besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Steunmaatregelen horeca - goedkeuring kwijtscheldingen 3e lijst

Het college besluit in te stemmen met de derde lijst waarop de aanvragen van horecaondernemers staan die gebruik willen maken van de mogelijkheid om de leges behorende bij de exploitatie- en/of de drank en  horecawetvergunning kwijtgescholden te krijgen, in navolging van het collegebesluit ‘steunmaatregelenpakket horeca’.

Voorstel programma Leven over Tweede raadsbericht over de Brand in het gebouw naast ‘t Buurtnest

Het college besluit het tweede raadsbericht over nazorg voor de brand in 't Buurtnest door te geleiden naar uw raad.

Voorstel programma Wonen & Werken over Principeverzoek Vuurlijn 76

Het college besluit:

1. Het plan toe te zenden aan de provincie Noord-Holland en daarbij gebruik te maken van het provinciaal digitaal formulier.
2. Een definitief besluit te nemen over het verzoek nadat een reactie van de provincie is ontvangen. 

Voorstel programma Wonen & Werken over Besluit toepassing coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor project herontwikkeling Sportlaan 17 (Aldi Vastgoed B.V.)

Het college besluit:

1. De gemeentelijke coördinatieregeling zoals opgenomen in paragraaf 3.6.1 van de Wro van toepassing te verklaren op het project herontwikkeling Sportlaan 17 (Aldi Vastgoed) te Uithoorn.
2. Alle benodigde besluiten ter uitvoering van boven genoemd project te coördineren.