Publicatielijst besluiten van burgemeester en wethouders volgnummer: week 25, 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over (gedeeltelijke) Verlenging steunmaatregelenpakket horeca 

Het college besluit:

In te stemmen met een gedeeltelijke verlenging van de maatregel ‘De kosten voor de leges van de vergunningen die noodzakelijk zijn voor de horecaondernemers onder de genoemde voorwaarden kwijt te schelden voor 2020 en niet te innen voor 2021’ voor een periode van negen maanden (tot en met september 2022).

Voorstel programma Organiseren over Beantwoording raadsvragen Gemeentebelangen Jaarrekening 2021

Het college besluit de raad te informeren door middel van het raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken over Collegevoorstel besluit op bezwaar wob-verzoek Drechthoeve

Het college besluit:

  1. Te besluiten conform het advies van de bezwaarschriftencommissie op het bezwaarschrift van de heer J. Van der Neut Kolfschoten;
  2. De voorgestelde documenten openbaar te maken onder geheimhouding van in de betreffende documenten voorkomende persoonsgegevens en bedrijfseconomische gegevens afkomstig van de gemeente zelf en van bedrijven.

Voorstel programma Leven over Convenant Stichting Voedselbank Uithoorn-De Kwakel 2022-2027

Het college besluit in te stemmen met het convenant 2022-2027 met de Stichting Voedselbank Uithoorn-De Kwakel. De burgemeester besluit wethouder J. de Robles te machtigen het convenant te ondertekenen. 

Voorstel programma Organiseren over eroev Joodse Gemeente Amsterdam 

Het college besluit:

1. Voor de komende 15 jaar de oppervlakte van de gemeente te verhuren aan de Joodse Gemeente Amsterdam als onderdeel van de eroev, voor het symbolisch bedrag van honderd euro;
2. Dit symbolische bedrag te schenken aan de Voedselbank Uithoorn;
3. De Joodse Gemeente Amsterdam van uw besluit in kennis te stellen door middel van bijgaande (email) brief;
4. De raad hierover te informeren door toezending van het bijgevoegde raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken/Leven/Organiseren over Motie informatieveiligheid t.b.v. Algemene ledenvergadering VNG

Het college besluit:

1. Als mede-indiener van de VNG-motie ‘Structurele aandacht en financiering voor informatieveiligheid op lokaal niveau’ van Wijk bij Duurstede op te treden;
2. Dit aan de indiener van de motie, te weten de gemeente Wijk bij Duurstede, kenbaar te maken; 
3. De raad middels een raadsbericht over bovenstaande besluiten te informeren.

Voorstel programma Wonen & Werken over Presentatie stand van zaken grondstoffenbeleid commissievergadering 15-6-22 

Het college besluit de presentatie goed te keuren. 

Voorstel programma Wonen & Werken over Rom In West: AHV juni 2022

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het in hoedanigheid van aandeelhouder van InWest Regio B.V. het schriftelijke aandeelhoudersbesluit te tekenen;
  2. Het schriftelijke aandeelhoudersbesluit inzake de benoeming van Esther Zijl als duo-lid van het statutair bestuur van InWest Regio B.V. te tekenen door de wethouder economische zaken op grond van de volmacht door burgemeester Heiliegers verleend bij besluit van 11 juli 2021;
  3. De wethouder economische zaken een positief stemadvies mee te geven voor de volgende beslispunten voor de algemene vergadering van aandeelhouders op 20 juni 2022 (op grond van de volmacht door burgemeester Heiliegers verleend bij besluit van 11 juli 2021):

a. in te stemmen door de AvA InWest Regio resp. AvA ROM InWest met de aankoop van de vennootschap COLNH B.V. door ROM InWest B.V. conform de statuten, artikel 17.2.c: het initieel verwerven en/of uitbreiden van deelnemingen in andere ondernemingen of rechtspersonen. 
b. In te stemmen met de voordracht van een extra lid voor de IC MKB-fonds.
c. In te stemmen met de voordracht van de heer I. van Kippersluis als lid van de IC MKB-fonds.
d. In te stemmen met de voorgestelde beheerdersfee van 2% van het MKB-fonds
en 2% van het Transitiefonds.
e. In te stemmen met de voorgestelde definitie van fondskosten:
i. Directe kosten gerelateerd aan het team Investeren (personeelskosten en gerelateerde kosten);  
ii. Voor de overheadkosten vanuit ROM InWest (directie, ondersteuning en bv RvC): een verdeling conform de aantallen fte/medewerkers en die niet gedekt worden uit de overige middelen die ter beschikking worden gesteld aan ROM InWest door MRA, STAK NHN, provincie Noord-Holland en EZK.