Publicatielijst besluiten van burgemeester en wethouders volgnummer: week 24, 2022

Voorstel programma Organiseren over Portefeuilleverdeling 2022-2026 en locoburgemeesterschap

Het college besluit:

1. de portefeuilleverdeling, inclusief de onderlinge vervanging, zoals beschreven in dit voorstel, en ook separaat opgenomen in bijlage 1, vast te stellen;
2. burgemeester P. Heiliegers te mandateren om tekstuele wijzigingen aan te brengen in het raadsbericht.
3. de locoburgemeesters van de gemeente Uithoorn als volgt vast te stellen:
a. 1e locoburgemeester: wethouder F. Hoekstra;
b. 2e locoburgemeester: wethouder J.C. de Robles;
c. 3e locoburgemeester: wethouder J.P.G. Hazen;
4. de raad via een raadsbericht te informeren over de punten 1 en 2 van de besluitvorming.

Voorstel programma Wonen & Werken/Leven/Organiseren over Neveninkomsten collegeleden

Het college besluit:

1. Om op basis van de door de individuele collegeleden gedane opgaven met betrekking tot hun neveninkomsten over 2021, de verrekenplicht niet toe te passen op de heer P.J. Heiliegers, de heer H. Bouma, de heer J.P.G. Hazen, de heer J.C. de Robles en mevrouw D.J. Zijlstra;
2. De contactpersoon bij de salarisadministratie opdracht te geven de verrekening administratief in de BZK-applicatie af te sluiten voor 1 oktober 2022.

Voorstel programma Organiseren over Zakelijk vastgoedverklaring Bank Nederlandse Gemeenten.

Het college besluit:

1. De ingevulde zakelijk vastgoedverklaring van de BNG vast te stellen en naar de BNG te zenden;
2. De zakelijk vastgoedverklaring te laten ondertekenen door het college van burgemeester en wethouders;
3. De Excelbijlage met betrekking tot verhuur gemeentelijk vastgoed op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot de bijlage voor een periode van 20 jaar, gerekend vanaf datum besluit college.