Publicatielijst besluiten van burgemeester en wethouders volgnummer: week 21, 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Terinzagelegging Visie recreatie en toerisme

Het college besluit:

 1. De visie recreatie en toerisme Gemeente Uithoorn 2022 als ontwerp vast te stellen en het ontwerp vrij te geven voor ter inzagelegging voor een periode van 6 weken.
 2. Wethouder Hazen te mandateren om een tekstuele wijziging aan de brengen in het collegevoorstel.

Voorstel programma Wonen & Werken over Terinzagelegging horecavisie

Het college besluit de horecavisie Gemeente Uithoorn 2022 als ontwerp vast te stellen en het ontwerp vrij te geven voor ter inzagelegging voor een periode van 6 weken.

Voorstel programma Wonen & Werken over Bestemmingsplanwijziging Noorddammerweg 68 De Kwakel

Het college besluit:

 1. Het ontwerp bestemmingsplan Noorddammerweg 68, De Kwakel naar de raad sturen ter vaststelling.
 2. Wethouder J. Hazen te mandateren om een tekstuele wijziging door te voeren in het raadsvoorstel en de reactienota.

Voorstel programma Organiseren over Actualisatie grondexploitaties

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad conform concept-raadsvoorstel voor te stellen:
  a. De rapportage “Actualisatie bouwgrond-exploitatie per 1 januari 2022 vast te stellen.
  b. De financiële consequenties van deze actualisatie te verwerken in de (meerjaren) begroting 2022.
 2. Op basis van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot bijlage 1 en 2 bij dit voorstel voor een periode van 10 jaar.
 3. De gemeenteraad voor te stellen de geheimhouding op basis van artikel 25, lid 3 van de gemeentewet te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar.

Voorstel programma Organiseren over Lijst van Moties en Toezeggingen mei 2022

Het college besluit de raad voor te stellen om de lijst van moties en toezeggingen vast te stellen.

Voorstel programma Leven over Jaarrekening 2021, actualisatie begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Het college besluit:

1. Een voorstel doen aan de raad om geen zienswijze in te dienen inzake de jaarrekening 2021, de geactualiseerde begroting 2022 en de programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
2. Een voorstel doen aan de raad om de financiële gevolgen te verwerken in de begroting vanaf 2023, de bij de programmabegroting 2023 in te vullen taakstelling van €0,5 miljoen te verhogen met €102.000 vanaf 2025 en de provincie hiervan in kennis te stellen.

Voorstel programma Leven over Meerjarenbegroting 2023-2026, actualisatie 2022, jaarverslag 2021 GR GGD Amsterdam-Amstelland

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de begroting 2023-2026 Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld), inclusief de verhoging van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van
  € 19.000 (structureel vanaf 2023)
 2. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting vanaf 2023.
 3. De bij de programmabegroting 2023 in te vullen taakstelling van € 0,5 miljoen te verhogen met € 19.000 vanaf 2023 en de provincie hiervan in kennis te stellen.
 4. In te stemmen met bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen over de begroting 2023.
 5. Wethouder De Robles te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren in het raadsvoorstel.

Voorstel programma Wonen & Werken over Ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040

Het college besluit:

1. De ontwerp omgevingsvisie Uithoorn 2040 met bijlage vast te stellen.
2. De ontwerp omgevingsvisie Uithoorn 2040 met bijlage vrij te geven voor inspraak.
3. De gemeenteraad te informeren door toezending van bijgevoegd raadsbericht en daarbij de documenten ontwerp Horecavisie (2022- 052374), ontwerp visie Recreatie en Toerisme (2022-052366) en ontwerp visie groene en recreatieve verbindingszone met bijbehorend uitvoeringsprogramma Uithoorn (2022-052361), als achtergrondinformatie aan de raad mee te sturen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Ontwerp visie met uitvoeringsprogramma voor een groene en recreatieve verbindingszone tussen Westeinderplassen en Amstel

Het college besluit:

1. De ontwerp visie met bijbehorend ontwerp Uitvoeringsprogramma Groene en recreatieve verbindingszone gemeente Uithoorn vast te stellen.
2. De ontwerp visie met bijbehorend Uitvoeringsprogramma Groene en recreatieve verbindingszone gemeente Uithoorn vrij te geven voor inspraak.
3. Deze documenten aan de gemeenteraad voor te leggen als achtergrondinformatie bij de ontwerp omgevingsvisie Uithoorn 2040 (2022-052364).

Voorstel programma Organiseren over Sessie bestuurskrachtonderzoek

Het college besluit de raad middels een raadsbericht te informeren over de sessie bestuurskrachtonderzoek van 1 juni 2022.

Voorstel programma Wonen & Werken over Vaststellen VTH-uitvoeringsprogramma 2022 + ondertekening uitvoeringsovereenkomst OD NZKG

Het college besluit:

1. Het college van B&W is akkoord met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst met de OD NZKG 2022.
2. Het college van B&W is akkoord met de omvang van de dienstverlening ten bedrage van € 302.469,-.
3. Het college van B&W stelt het VTH-uitvoeringsprogramma 2022 van de OD NZKG ten behoeve van de gemeente Uithoorn vast.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beantwoording raadsvragen PvdA groen Vuurlijn

Het college besluit het raadsbericht betreffende beantwoording raadsvragen PvdA over het groen aan de Vuurlijn aan de raad te sturen

Voorstel programma Organiseren over Begroting 2023 Gemeentebelastingen Amstelland

Het college besluit:

1. Onder voorbehoud van zienswijzen uit de raad de begroting 2023 GR Gemeentebelastingen Amstelland vast te stellen.
2. Aan de raad voor te stellen:
a. om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 GR Gemeentebelastingen Amstelland.
b. de financiële effecten, te betrekken bij de begroting 2023

Voorstel programma Leven over Vaststelling programmaverantwoording 2021, begrotingswijziging 2022-1 en primaire begroting 2023 AM match

Het college besluit:

1. In te stemmen met de programmaverantwoording 2021, de begrotingswijziging 2022-1 en de primaire begroting 2023 van de Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie (AM match).
2. Het positieve resultaat van AM match over 2021 ten bedrage van € 170.000 te reserveren voor de kosten van een projectleider in 2022 ad € 120.000 en de resterende € 50.000 te reserveren voor de extra  begeleidingskosten in 2023.
3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen tegen de programmaverantwoording 2021, begrotingswijziging 2022 en de primaire begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie.

Voorstel programma Organiseren over Gemeenschappelijke Regeling Amstelland-Meerlanden overleg conceptjaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de conceptjaarrekening 2021 GR Amstelland-Meerlanden overleg.
 2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de conceptbegroting 2023 GR Amstelland-Meerlanden overleg.
 3. De financiële effecten te betrekken bij de begroting 2023.