Publicatielijst besluiten van burgemeester en wethouders volgnummer: week 20, 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Besluit op bezwaarschrift inzake last onder dwangsom Iepenlaan 30 De Kwakel.

Het college besluit:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bestreden besluit van 07 december 2021 in stand te laten.
 3. Het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.
 4. Bezwaarmaker schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit op het bezwaarschrift.
 5. De verzoeker om handhaving, als derde-belanghebbende, schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit op het bezwaarschrift.

Voorstel programma Organiseren over Jaarstukken 2021

Het college besluit:

 1. Wethouder Financiën te machtigen om nog kleine aanpassingen in het bijgaande raadsvoorstel en jaarverslag te doen.
 2. Aan de raad voor te stellen:
  a. De Jaarstukken 2021 en de daarbij behorende paragrafen, bijlagen en toelichtingen vast te stellen;
  b. Het resultaat van € 4,45 miljoen als volgt te bestemmen:
  • Hiervan € 3,09 miljoen toe te voegen aan de algemene risicoreserve;
  • Hiervan € 1,36 miljoen toe te voegen aan de budgetegalisatiereserve.
 3. Ten behoeve van de budgetoverheveling € 1,26 miljoen te onttrekken aan de algemene risicoreserve.
 4. Het saldo aan restantkredieten van € 7,58 miljoen beschikbaar te houden voor besteding in 2022 en eventueel latere jaren.
 5. Voor de beslispunten 2 tot en met 4 de begroting 2022 meerjarig aan te passen inclusief de wijziging op de programma’s, de kredietaanpassingen en de mutaties in de reserves.