Publicatielijst besluiten van burgemeester en wethouders volgnummer: week 15, 2022

Voorstel programma Leven over Huisvestingsaanvragen PO Uithoorn

Het college besluit:

1. Ten aanzien van de huisvestingsaanvraag van de Aloysius Stichting t.b.v. schooljaar 2022- 2023 pas na vervolggesprekken met de Stichting, een definitief besluit toe te sturen.
2. Ten aanzien van de huisvestingsaanvraag van de Stichting Auro:
a. met betrekking tot de Toermalijn het verzoek tot behoud van 9 leslokalen voor het schooljaar 2022-2023 toe te kennen.
b. met betrekking tot De Kajuit: het verzoek tot een extra lokaal voor het schooljaar 2022-2023 af te wijzen.
3. Ten aanzien van de huisvestingsaanvraag van Stichting Wijzer aan de Amstel: met betrekking tot het verzoek 5 lokalen voor de Kwikstaart toe te kennen. De toekenning wordt alleen gedaan
voor het schooljaar 2022-2023.
4. Om gezamenlijk met de schoolbesturen aan de hand van de prognosecijfers van 1 oktober 2021, een plan op te stellen voor de (middel-)lange termijn.
5. Het hoofd van de afdeling Samenleving te mandateren voor de te nemen besluiten die volgen uit de huidige aanvragen.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Participatiewet afwijzen van de aanvraag bijzondere bijstand voor de kosten bewindvoering en
griffierecht

Het college besluit:

1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar deels gegrond te verklaren.
2. Aan bezwaarmaakster, ingevolge de Participatiewet, éénmalig bijzondere bijstand toe te kennen van €974,68 voor de periode 1 september 2021 tot 1 januari 2022.
3. Aan bezwaarmaakster, ingevolge de Participatiewet, periodiek bijzondere bijstand toe te kennen van €162,44 voor de periode 1 januari 2022 tot 1 september 2022.
4. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen. 

Voorstel programma Wonen & Werken over Resultaat participatie ontwikkeling Schansgebied

Het college besluit de raad te informeren over de resultaten van het participatietraject voor de ontwikkeling van het Schansgebied door het verzenden van bijgevoegd raadsbericht.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2017 afwijzen van de aanvraag om een woonurgentie

Het college besluit:

1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
2. Bezwaarmaakster van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.